Elämänkatsomustieto-oppiaineen luonteesta

Elämänkatsomustietoa opetetaan uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomille oppilaille. ET-opetukseen voi huoltajan pyynnöstä osallistua myös jonkin muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen kuin evankelisluterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan jäsen, jolle omaa uskontoa ei opeteta.

ET-oppilaitten kodit eivät edusta mitään yhteistä näkemyksellistä ajattelua. Tästä syystä ET-opetus ei ole sitoutunut mihinkään katsomukseen. Opettaja ei näin ollen voi opettaa oppilaille myöskään omaa maailmankatsomustaan, olipa se sitten uskonnollinen tai uskonnoton.

Sitoutumattomuus ei merkitse, ettei opettajalla saisi olla asioista mielipiteitä, mutta opetus ei voi noudattaa mitään tiettyä oppia. Asiat on käsiteltävä monipuolisesti niin, että kotien erilaisille näkemyksille jää tilaa. Etenkin pienet oppilaat kysyvät usein opettajan omia näkemyksiä, ja erilaista kyselemistä, tutkimista, tuleekin kannustaa. Opettajan on hyvä varautua vastaamaan intiimeihinkin kysymyksiin (uskotko Jeesukseen, kuulutko kirkkoon, miksi?), jottei hän tulisi esittäneeksi omia näkemyksiään sellaisessa muodossa, mikä saattaa lapsen vaikeaan tilanteeseen. Valehteleminen luo huonon pohjan opettaja-oppilassuhteelle, eikä paljon paremmin käy, jos opettaja huomaamattaan vähättelee tai tuomitsee lapsen kodin näkemyksiä. Turvallinen vastaus lienee totuudellinen, mutta jättää sijaa toisenlaisille näkemyksille ja mielellään ohjaa lapsen keskustelemaan samasta kysymyksestä myös kotiväen kanssa. Joistakin kysymyksistä opettaja voi kieltäytyä julistamalla ne yksityisasioikseen, mutta kaikki oppilaitten mieltä askarruttavat seikat eivät voi olla sellaisia yksityisasioita, ettei niistä voitaisi ET-tunnilla puhua.

Opettajan työtä helpottaa tutustuminen uskonnottomaan ajatusmaailmaan. Pelkän kristillisen ajattelun valossa kaikki oppilaitten kysymykset eivät ehkä tule oikein ymmärretyiksi ja niiden käsittely voi olla vaikeaa. Opettajan tulisi selvittää ainakin itselleen uskonnotonta tapakulttuuria (nimenanto, häät, hautajaiset yms.). Elämänkatsomustiedon peruskoulun ja lukion oppikirjoihin tutustuminen on myös paikallaan, ellei opettaja ole itse opiskellut oppiainetta.

Keskeistä ET-opetuksessa on alkuluokilta lähtien ohjata oppilasta tutkimaan ja jäsentämään käsitystään maailmasta, suhdettaan itseensä, toisiin ihmisiin, luontoon ja ympäristöön sekä yhteiskuntaan. Vain pieneltä osin tämä voi tapahtua erilaisia kulttuureja, ajatustapoja ja katsomuksia esittelemällä. Tavoitteena on, että oppilas rakentaa omaa suhdettaan maailmaan ja itseensä, ei valmiitten katsomusten tai kulttuuristen mallien tarjoaminen tai valitseminen. Valtaosa opetusajasta tulee varata oppilaitten itsensä kokemien ongelmien ja kysymysten tutkimiseen, heitä kiinnostavien asioitten pohtimiseen. Opetussuunnitelman sisällöt ja tämän oppaan sisältöehdotukset tuleekin sovittaa oppilaitten esiin nostamiin teemoihin.

OPS 2016