Opetuksen työtapa

Opetuksen työtapa ymmärretään tässä synonyymiksi käsitteille opetus- ja opiskelumenetelmä, työmuoto tai oppilasaktiviteetti, joiden käytön tavoitteena on saada oppilas omaksumaan uusia käsitteitä, taitoja, arvoja tai ajattelutapoja (Joyce & Weil, 1996). Tyypillistä työtavalle on tavoitesuuntautuneisuus ja sosiaalinen vuorovaikutus opettajan ja oppilaiden tai oppilaiden välillä. Opetus ja opiskelu eivät ole synonyymeja, vaan pikemminkin opetus-opiskelu-oppimisprosessin komponentteja (Fairbrother, 2000).

Needelsin ja Gagen (1991) mukaan fysiikan ja kemian oppimistuloksia on hankala selittää tietyn työtavan käytön tai opettajan käyttäytymisen perusteella, mutta on todettu, että oppimistuloksiin vaikuttavat mm. luokan ominaisuudet ja työskentelytottumukset. Leach ja Scott (2000) perustelevat opetuksen ja oppimisen tutkimuksen tuloksilla, että fysiikan ja kemian opetuksen ja oppimisen prosessi on kompleksinen, eikä sitä voida jakaa hyvin määriteltyihin, vain tiettyä työtapaa sisältäviin jaksoihin. Opettajan on kuitenkin hyvä tuntea erilaisten työtapojen vahvuuksia ja heikkouksia ja tuntea myös kiinnostus- ja motivaatiotutkimuksen tulokset sekä valita aina kulloiseenkin luokkatilanteeseen tarkoituksenmukaisin työtapa (Meisalo & Lavonen, 1994).

Opetuksen työtapoja voidaan luokitella erilaisiin ryhmiin esimerkiksi vuorovaikutuksen luonteen, opetuksen tavoitteiden, tiedon välittymistavan, sisältöjen ja oppimisprosessin perusteella (ks. esim. Lahdes,1986; Aebli, 1991). Joyce ja Weil (1996) ovat analysoineet opetukselle asetettavia tavoitteita ja luokitelleet työtavat tavoitteiden perusteella neljään ryhmään: tieto- ja prosessikeskeiset työtavat, persoonallisuuden kasvun työtavat, sosiaalisen vuorovaikutuksen työtavat ja tunteita ja vapautuneisuutta korostavat työtavat. Ryhmittely ei ole dikotominen, ja työskentely esimerkiksi kokeellisten oppilastöiden aikana voi olla kaikkia edellä mainittuja luokkia työskentelyn eri vaiheissa lähestyvä työtapa.

 Teksti: Jari Lavonen ja Veijo Meisalo, Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos