Verkkomateriaaleja opetukseen

Perusopetuksen fysiikan ja kemian verkko-oppimateriaalit on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin:

Yleisiä
Energia ja sähkö
Luonnon tutkiminen
Elollinen luonto ja yhteiskunta

Yleisiä

LUMA-keskus
Valtakunnallinen LUMA-keskus tukee ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. Sivuille on listattu esimerkiksi vierailu- ja tutustumiskohteita, lehtiä sekä verkkomateriaaleja oppiaineittain. Helsingin Yliopisto

Jippo - Lasten luonnontiedeverkkolehti
Jippo on osa valtakunnallisen LUMA-keskuksen toimintaa. Työt ja materiaalit on suunnnattu perusopetuksen alaluokkalaisille, mutta soveltamalla niistä voi saada materiaalia myös yläluokkalaisten luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen tueksi. Jippo on vuorovaikutteinen verkkolehti: lapset voivat osallistua lehden tekoon raportoimalla tutkimuksiaan, lähettämällä kirjoituksiaan julkaistavaksi sekä kysymällä Jipolta mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Astel
Astelon perusopetuksen 5. ja 6. luokkalaisille sekä opettajille tarkoitettu fysiikan ja kemian oppimateriaali, jossa tutustutetaan oppilas motivoivalla tavalla fysiikan ja kemian perusilmiöihin ja malleihin. Materiaaliin liittyy myös opettajalle suunnattu aineisto (ks. Astel opettajalle), jossa paneudutaan ilmiöihin vähän syvemmin. Sivuston käyttö on helppoa ja se soveltuu sekä yksilölliseen että opettajan johdolla tapahtuvaan yhteistoiminnalliseen oppimiseen.Valmiina olevat aihepiirit: voima, liike ja tasapaino sekä sähkö.
Tuotanto: ASTeL -hanke

Lukemalla ja kirjoittamalla oppiminen
Materiaali käsittelee lukemista ja kirjoittamista prosesseina sekä näiden prosessien taustoja. Lisäksi annetaan esimerkkejä siitä, kuinka luonnontieteiden opettaja voi ohjata oppilaitaan lukemaan ja kirjoittamaan sekä hauskoilla että motivoivilla tavoilla. Tuotanto: Helsingin yliopisto / Opettajankoulutuslaitos / Matemaattisten aineiden opetuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus

Luokitteleminen
Käsitteet ovat työvälineitä, joiden avulla pystymme näkemään ja ymmärtämään sekä analysoimaan maailmaa. Käsitteitä opiskeltaessa oppilaita on tuettava liittämään käsitteet aikaisempiin tietoihinsa. Käytännössä oppilaan käsitteenmuodostusta voidaan tukea esimerkiksi käyttämällä luokittelutilanteita systemaattisesti oppitunneilla. Näihin asioihin pureudutaan luokittelu -sivustolla.
Tuotanto: Helsingin yliopisto / Opettajankoulutuslaitos / Matemaattisten aineiden opetuksen tutkimus- ja kehittämiskeskus

Xperimania
Xperimanian tavoitteena on auttaa peruskoulun ja toisen asteen oppilaita (10-20 -vuotiaita) ja heidän opettajiaan ymmärtämään petrokemian monia sovelluksia ja sitä, kuinka tämä suhteellisen nuori ja kiehtova tieteenala on vaikuttanut jokapäiväisen elämämme esineisiin. Sivuilta löytyy erilaisia harjoituksia, artikkeleita ja materiaaleja suomeksi.
Tuotanto: Euroopan kouluverkko ja Euroopan petrokemian tuottajien järjestö Appe

Turvanetti
Turvanetti avaa opettajille, oppilaille ja opiskelijoille helpon tien tietoon turvallisuudesta. Sen lähtökohtana ovat turvallisuuskasvatus eri oppiaineissa sekä opetussuunnitelman perusteiden aihekokonaisuus: perusopetuksessa Turvallisuus ja liikenne, lukiossa Hyvinvointi ja turvallisuus. Turvanetistä löytyy tietoa ja keskeisiä linkkejä esimerkiksi sähköturvallisuudesta ja vaarallisista aineista. Turvanetti on tehty yhteistyössä Opetushallituksen ja muiden turvallisuutta edistävien tahojen kanssa.

Tilastokoulu
Tilastokoulu-sivustolla on ehdotuksia eri oppiaineiden opetukseen ja opiskeluun sopivista tilastoista. Julkaisija: Tilastokeskus

Scientix - tiedeaineiden opetuksen verkkoyhteisö
Euroopan kouluverkoston ylläpitämä portaali, josta löytyy muun muassa Euroopan Unionin rahoittamissa hankkeissa kehitettyjä opimateriaaleja ja tutkimusraportteja sekä monia verkkoyhteisöllisyyteen kannustavia palveluita

Energia ja sähkö

Ydinasiaa
Ydinasiaa on peruspaketti säteilystä ja ydinsähköstä peruskoulun ja lukion luonnontieteiden opetuksen tueksi. Tutuksi tulevat mm. ketjureaktio, puoliintumisaika, eri säteilylajit, erilaiset isotoopit, ydinvoimalaitoksen toiminta, ydinjätteen loppusijoitus ja säteilyn muu hyötykäyttö. Tuotanto: Taloudellinen Tiedotustoimisto

Luonnon tutkiminen

Iloa ilmiöistä
Fysiikassa tiedon alkulähteenä on luonto itse. Kokeiden avulla oppijoita kasvatetaan tekemään havaintoja ja oletuksia, mittaamaan, suunnittelemaan koejärjestelyjä, tulkitsemaan tuloksia ja luottamaan omiin havaintoihinsa. Fysiikan oppiminen on prosessi, jossa jokaisella kokeella on oma paikkansa. Kirjassa ei siten esitetä irrallisia kokeita, vaan se etenee johdonmukaisesti kokeesta toiseen. Kirja on ensisijaisesti luokanopettajan opas, mutta sitä voidaan käyttää myös yläasteella fysiikan ilmiöiden perushahmotuksessa. Kirjoittajat ovat Taina Makkonen ja Pilvi Sihvonen. Tuotanto: Opetushallitus


Luonnontieteellinen koe koulun työtapana
Luonnontieteellinen koe on tapa saada tietoa luonnosta. Luonnontieteellinen koe on se kysymys, joka luonnolle esitetään ja kokeen välityksellä luonto vastaa. Kokeen suunnittelun oppiminen on vaikeaa, eivätkä oppilaat luonnollisestikaan tunne tutkimuksen teon vaiheita ja raportoinnin muotoja. Sen tähden tutkimuksen teko ja raportin laatiminen on opetettava oppilaille aivan kuten muutkin tiedon hankintatavat.
Lavonen & Meisalo, Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos

Hiilen kierto
Sivuston avulla oppilaat tutustuvat hiilen luontaiseen kiertoon, kasvihuoneilmiöön sekä sen voimistumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Sivuston avulla voi perehtyä uusiutumattomien ja uusiutuvien raaka-aineiden käytön vaikutusta hiilen kiertoon sekä metsän hoidon ja puupohjaisten tuotteiden vaikutusta maapallon hiilitaseeseen.
Tuotanto: Suomen Metsäyhdistys ry

Elollinen luonto ja yhteiskunta


Biotekniikan mahdollisuudet
Sivustoa voidaan käyttää biotekniikan opetuksen tukena yläasteella ja lukiossa. Sen tavoitteena on laajentaa oppilaiden ymmärrystä biotekniikasta sekä lisätä opettajien mahdollisuuksia soveltaa uusia opetustapoja kouluopetuksessa.
Tuotanto: Taloudellinen tiedotustoimisto.