Historian tapa tarkastella asioita opettajankoulutuksen osana

Kuinka historian taidot tulisi sitten huomioida käytännön opettajantyössä? Jos mielekkäitä ja opetuksen arjessa toteuttamiskelpoisia oppimisen malleja ei löydy, puheet historian taidoista jäävät helposti korulauseiksi. Lähtökohtaisesti olisi tärkeää huomioida, että tietyntyyppisen ajattelun opettaminen ei välttämättä vaadi suuria aineellisia panostuksia tai paljon resursseja ja aikaa sitovia suurisuuntaisia projekteja. Kysymys on pikemminkin tietynlaisesta näkökulmasta historian opettamiseen ja siitä, mitä historian oppimisessa pidetään tärkeänä.

Opettajankoulutuksessa pyritään tuomaan esille erilaisia teoreettisia näkökulmia älyllisiä virikkeitä tarjoavaan historianopetukseen. Tämän lisäksi tavoitteena on tarjota myös käytännön esimerkkejä siitä, miten ajattelun taitojen opettamista voisi käytännössä toteuttaa.

Luokanopettajille järjestettävät historian didaktiikan kurssit pyrkivät antamaan teoreettisesti perustellun näkökulman monipuolisten opetusmenetelmien käytölle. Kursseilla ei välttämättä käydä kronologisesti läpi historian eri aikakausia. Sen sijaan pyrkimyksenä on antaa käsitys historian luonteesta tieteenä ja tarkastella historian oppimista erilaisista näkökulmista. Opiskelijoilla saattaa olla vahvojakin ennakkoluuloja historiaa kohtaan. Suuri merkitys on luonnollisesti sillä, millaisia muistoja heille on jäänyt kouluaikojen historianopiskelusta. Historiatieteen tapa tutkia erilaisten lähteiden antamaa informaatiota ja tehdä niistä johtopäätöksiä ja tulkintoja tuodaan kurssilla voimakkaasti esille. Samoin korostetaan historian roolia ihmisen toiminnan selittäjänä. Keskeisenä ajatuksena on, että myös oppilaat ovat historian tulkitsijoita ja selittäjiä. Niin halutessaan opettaja voi pitää keskeisenä näkökulmana opetustyössään erilaisten älyllisten haasteiden tarjoamista. Historiallinen lähde käsitteenä saattaa kuulostaa juhlalliselta, mutta tulkinnan kohteena voivat olla hyvinkin arkiset asiat. Esimerkiksi valokuvat, vanhat esineet tai vaikkapa mainokset ja pukeutuminen voivat kertoa tietystä aikakaudesta paljon. Lähteille täytyy vain esittää oikeanlaisia kysymyksiä. Sinällään, ilman tulkintaa, ne ovat mykkiä. Tärkeää on myös, että samasta lähteestä voidaan tehdä monenlaisia tulkintoja ja että sama historiallinen tapahtuma voi näyttää hyvin erilaiselta tarkastelijasta riippuen.  Historian peruskurssilla korostetaan kuitenkin, että erilaisten mielipiteiden ja tulkintojen täytyy olla perusteltuja.  Kaikki väittämät eivät ole yhtä tosia.

Teksti: Marko van den Berg