Tutkivan oppiminen Helsingin yliopiston opettajankoulutuksessa

Opettajiksi opiskelevilla on halutessaan mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa myös historian valinnainen kurssi. Valinnaisen kurssin ideana on syventää peruskurssin didaktista antia ja antaa lisää käytännön näkökulmia opetustyöhön. Kurssin toteuttamistapa on vaihdellut. Perinteisemmillä, luentotyyppisillä kursseilla tarkastelun kohteena ovat olleet esimerkiksi historiallisten romaanien, elokuvien, sarjakuvien ja erilaisten valokuvien käyttö opetuksessa.

Ajatuksena on, että historianopetuksen apuna voidaan käyttää hyvin monentyyppistä materiaalia. Esimerkiksi mainokset heijastelevat aikakautensa yhteiskuntaa ja tarjoavat paljon tietoa, kun niitä analysoidaan tarkemmin. Valinnaisella kurssilla on myös analysoitu erilaisia opiskelijoiden kotoaan tuomia vanhoja postikortteja ja valokuvia. Toisinaan historian valinnainen kurssi on toteutettu projektina, joka on huipentunut opiskelijoiden pitämään opetuspäivään tavallisessa peruskoulussa. Näkökulmaksi on valittu esimerkiksi lapsuuden leikkien, koulunkäynnin tai jonkin tietyn kaupunginosan historia. Olennaista on, että opiskelijoita on rohkaistu ottamaan monipuolisia näkökulmia menneisyyteen. Hyvin monentyyppiset inhimillisen elämän jäljet voivat tarjota arvokasta tietoa menneisyydestä, kun historiaa lähestytään tutkivan oppimisen näkökulmasta.

Teksti: Marko van den Berg