Historian opetus luokilla 4–6

Taitopainotteisen opetus edellyttää sisältöjen karsimista

Uusi opetussuunnitelma määrittelee aiempaa väljemmin opetettavat sisällöt, joten opettaja voi vapaammin suunnitella opetuksensa. Taitojen opettamiseen on kuitenkin syytä varata riittävästi aikaa. Vuosiluokilla 4–6 opettajalla on laskennallisesti 23 ja vuosiluokilla 7–9 peräti 25 oppituntia kunkin keskeisen sisältöalueen opettamiseen. Sisältöjen määrää vähentämällä pyritään kiireettömämpään opiskeluun. Uuden opetussuunnitelman aikana opettajilla pitäisikin olla aikaa muun muassa tutkimustehtävien teettämiseen.

Kun tavoitteena pidetään oppilaiden kasvattamista itsenäisiksi ja kriittisiksi ajattelijoiksi, historianopetus vastaa uuden opetussuunnitelman henkeä. Kriittisyyttä ei opita opettelemalla mekaanisesti yksittäisiä sisältöjä tai edes laajoja kokonaisuuksia. Ilman käsitystä tiedon alkuperästä ja tulkintatavoista oppilas ei voi arvioida tiedon luotettavuutta. Siksi opetuksen pitää tarjota oppilaille historiantutkijan työtä muistuttavia oppimistilanteita. Oppilaiden on perehdyttävä erilaisiin lähteisiin. Heitä pitää kannustaa tulkintojen tekemiseen ja toisten tekemien tulkintojen arvioimiseen. Heitä on myös ohjattava asettautumaan entisajan ihmisten asemaan ja pohtimaan näiden toiminnan taustalla olevia tarkoitusperiä. Tällainen opetus on taitopainotteista.

Tukitaulukot historian sisältöjen ja taitojen yhdistämiseen

Esimerkkejä historian sisältöalueista tavoitteiden mukaisen opetuksen suunnittelussa -taulukko auttaa hahmottamaan, millaisia asioita opettaja voi edellyttää oppilaalta hyvään osaamiseen vuosiluokan 6 päättyessä. Taulukko myös ohjaa opettajaa löytämään konkreettisia esimerkkejä historian taitojen opettamiseen. Taulukko on vain esimerkki.

Taulukko opettajalle tavoitteiden mukaisen opetuksen suunnittelun tueksi vl. 4-6: Esimerkkejä historian sisältöalueista tavoitteiden mukaisen opetuksen suunnittelussa (pdf)

Oheinen taulukko ” Esimerkkejä historian taitojen konkretisoitumisesta keskeisissä sisältöalueissa” ohjaa opettajaa jäsentämään opetustaan tavoitteiden mukaisesti. Taulukko perustuu ajatukseen, että vaikka opetuksessa tähdätään kaikkien tavoitteiden mukaiseen opiskeluun, kunkin sisältöalueen kohdalla tarkennetaan erityisesti muutamaan tavoitteeseen. Taulukko on esimerkki, ja painotukset voivat olla toisinkin.

Taulukko opettajalle taitojen konkretisoitumisesta keskeisissä sisältöalueissa vl. 4-6 historian opetuksessa (pdf)