Kirjallisuutta

Anttila, P. 1988. The Scientific Approach to the Study of Textiles, Clothing and Related Arts. University of Helsinki Department of Teacher Education. Research Report 58.

Anttila, P. 1993. Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. Porvoo: WSOY.

Aristoteles 1989. Nikomakhoksen etiikka. Suomentanut ja selitykset laatinut Simo Knuuttila. Helsinki: Gaudeamus.

Dewey, J. 1999. Pyrkimys varmuuteen. Tampere: Gaudeamus.

Kaukinen, L. 2001. Craft Science as a Reflection of the Third Culture. In Christina Nygren-Landgärds, Juhani Peltonen (Red.) Visioner om slöjd och slöjdpedagogik. Visions on Sloyd and Sloyd Education. NordFo. Techne Serien B: 10/2001, 159–165.

Kaukinen, L. 2002. Concepts and Domains of Craft Science, especially in Textiles, Clothing and Craft Design Studies. In Jaana Kärnä-Behm, Kirsti Salo-Mattila (Eds.) Current Themes In Craft Research. NordFo. Techne Serien A: 4/2002, 9–22.

Klemola, T. 1991. Liikunta tienä kohti varsinaista itseä. Liikunnan projektien fenomenologinen tarkastelu. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta. Vol. XII.

Klemola, T. 1998. Ruumis liikkuu – liikkuuko henki? Fenomenologinen tutkimus liikunnan projekteista. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta. Vol 66.

Kojonkoski-Rännäli, S. 1995. Ajatus käsissämme. Käsityön käsitteen merkityssisällön analyysi. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C. Osa 109.

Kojonkoski-Rännäli, S. 1996. Tietokäsityksestä taitokäsitykseen. Teoksessa Seppo Tella (toim.)
Nautinnon lähteillä. Aineen opettaminen ja luovuus. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 163, 61–70.

Kojonkoski-Rännäli, S. 2000. Osaamista etsimässä. Tutkimusretki taidon olemukseen ja osaajaksi kasvamiseen. Aikuiskasvatus. 20 (2), 119–126.

Kröger, T. 2003. Käsityön verkko-oppimateriaalien moninaisuus ”Käspaikka”-verkkosivustoissa. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. Nro 90.

Lepistö, J. 2004. Käsityö kasvatuksen välineenä. Seurantatutkimus opiskelijoiden käsityötä koskevien käsitysten jäsentyneisyydestä ennen luokanopettajakoulutuksen käsityön peruskurssin opintoja ja niiden jälkeen. Turun yliopisto. Sarja C. Osa 219.

Niiniluoto, I. 1992. Taito-kollokvion avaussanat. Teoksessa Ilpo Halonen, Timo Airaksinen ja Ilkka Niiniluoto (toim.) Taito. Helsinki: Suomen Filosofinen Yhdistys, 5–9.

Nygren-Landgärds, C. 2000. Educational and teaching ideologies in sloyd teacher education.
Åbo: Åbo Akademi University Press.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Vammala: Opetushallitus.

Pöllänen, S. & Kröger, T. 2000. Käsityön erilaiset merkitykset opetuksen perustana. Teoksessa
J. Enkenberg, P. Väisänen & E. Savolainen (toim.) 2000. Opettajatiedon kipinöitä: kirjoituksia pedagogiikasta. Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, 233–253.

Rauste-von Wright, M. & von Wright, J. 1994. Oppiminen ja koulutus. Juva: WSOY

Saariluoma, P. 1995. Taitavan ajattelun psykologia. Keuruu: Otava.
Sihvola, J. 1992. Kreikkalainen filosofia ja käytännön taidot. Teoksessa Ilpo Halonen, Timo Airaksinen ja Ilkka Niiniluoto (toim.) Taito. Helsinki: Suomen Filosofinen Yhdistys, 11–34.

Syrjäläinen, E. 2003. Käsityön opettajan pedagogisen tiedon lähteeltä: Persoonalliset toimintatavat ja periaatteet käsityön opetuksen kontekstissa. Helsingin yliopisto. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja 12.

Teksti: Seija Kojonkoski-Rännäli