Rakennettu ympäristö ja tuotteet

Rakennettu ympäristö ja tuotteet sekä niiden sisältämä symbolinen merkitys eli viesti.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) on käsityön teknisen työn sisällöt jaettu visuaaliseen ja tekniseen suunnitteluun sekä valmistamiseen. Visuaalisen ja teknisen suunnittelun yhtenä sisältönä on rakennettu ympäristö ja tuotteet sekä niiden sisältämä symbolinen merkitys eli viesti. Koska sisältö on tässä muodossa uusi, ei sen opettamiseen vielä ole muodostunut käytäntöjä. Tämän materiaalin tarkoituksena on auttaa kyseisen sisällön opetuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja opetussuunnitelman laadinnassa.

1800-luvun loppupuolella, kansakoulun perustamisen aikaan, Suomi oli vielä hyvin maatalousvaltainen maa. Puutalojen rakentaminen nojasi vahvasti kansanperinteeseen.Tämä rakentamisperinne oli ainakin jossain määrin jokaisen ymmärrettävissä, ja tietämys siitä periytyi isältä pojalle. Perinteisessä kyläyhteisössä opittiin kokemuksen ja perimätiedon kautta, mitkä asiat vaikuttivat ympäristöön: suojaisuus, rakentamiseen soveltuva maaperä, kulkuyhteydet, näkymät, materiaalit, tarkoituksenmukaisuus, kestävyys ja kauneus. Ympäristön rakentamista opittiin itse suunnittelemalla ja toteuttamalla.

MitäPetäjävedenvanhan kirkon seinä kertoo?

Entiset kyläyhteisöt ovat vaihtuneet tämän päivän kaupunkiympäristöön, ja samalla kokemuksen avulla oppimisen perinne on katkennut. Yhteiskunnallisen muutoksen mukana myös talonrakennustekniikka on kehittynyt huimaa vauhtia, eivätkä omatoimirakentajat voi enää hallita ympäristönsä kokonaisuutta. Pientalo ja kerrostalo ovat teknisesti yhtä vaativia rakentaa.

Rakennettu ympäristö on otettu käsitteenä opetukseen ympäristö- ja taidekasvatuksessa sekä vaihtoehtoisissa pedagogiikoissa käsityötä aiemmin. Esimerkiksi yleissivistävässä arkkitehtuurikasvatuksessa on perehdytty rakennetun ympäristön symbolisiin merkityksiin. (ks. alla olevat linkit)

Rakennettu ympäristö ympäröi meitä kaikkialla, ja sen laadulla on meihin suuri vaikutus. Jokainen valmistettu tuote on osa rakennettua ympäristöä. Koulukäsitöissä tehdyn tuotteen yhteys sitä ympäröivään tilaan ja käyttäjiin jää usein vähemmälle huomiolle toiminnan keskittyessä eri valmistusteknologioihin. Käsityön oppiaine voi parhaimmillaan antaa monipuolisen kuvan koko rakennetun ympäristömme muodostumisesta sekä perusteet lähiympäristömme vuorovaikutteiseen suunnitteluun.

Rakennettua ympäristöä voi opiskella itse tehden, ryhmätyönä sekä monin opetusta eheyttävin järjestelyin. Aiheeseen kannattaa tutustua tekemällä erilaisia vierailuja ja havainnoimalla ympäristöä sekä hyödyntämällä asiantuntijoita opetuksessa. Esimerkiksi Maailman arkkitehtuuripäivänä joihinkin kouluihin on kutsuttu rakennetun ympäristön suunnittelijoita kertomaan työstään. Seuraavilla sivuilla on myös esimerkkejä siitä, kuinka käsityön tuoteprojekteja voidaan laajentaa rakennetun ympäristön symbolisia merkityksiä paremmin esille tuoviksi.


Kirjallisuutta

Halme, A. (toim.) (2004). Oma koti. Omakotiasuminen Suomessa. Suomen Kotiseutuliiton julkaisuja A:10.
Oma koti (Ympäristöministeriö)

Jaatinen, J. & Majanen, M. (2004). Rakennettu ympäristö ja tekninen työ. Oppimistapahtuman toteutus opettajaksi opiskeleville. Käsityökasvatuksen pro gradu - tutkielma. Turun yliopisto. Rauman opettajankoulutuslaitos.

Korpelainen, H. & Yanar, A. (2001). Askeleita arkkitehtuurissa. Arkkitehtuurin kansalaiskasvatus Suomessa. Raportti. Suomen arkkitehtiliitto, SAFA, Helsinki.
Askeleita arkkitehtuurissa (SAFA)

Periäinen, T. (1996). Metropoleista muotoiluun. Ympäristö = luonto + alue + rakennus + esine. Rakennusalan kustantajat, Helsinki.

Linkkejä

Ympäristöestetiikka, arkkitehtuuri ja muotoilu. Materiaalia EDU.fin kuvataiteen sivuilla.

Teksti: Juha Jaatinen ja Mika Majanen
| Materiaali perustuu Juha Jaatisen ja Mika Majasen (2004) käsityökasvatuksen pro gradu -tutkielmaan. Jaatinen on valmistunut myös rakennusarkkitehdiksi ja toiminut avustavana suunnittelijana arkkitehtuuritoimistossa. Majanen on suorittanut puutyöalan suunnittelijan opinnot, lisäksi hänellä on pitkäaikainen kokemus teknisen työn opettamisesta.