Kirjoittaminen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa todetaan, että kirjoitettua kielimuotoa käytetään aluksi suullisen harjoittelun tukena tilanteen mukaan. Kirjoitetun kielen ja viestinnän osuutta opetuksessa lisätään vähitellen.

Tässä artikkelissa tarkastellaan ensiksi kirjoittamista koskevia opiskelustrategioita. Sen jälkeen kuvataan keinoja, joiden avulla oppilaiden kirjoittamiskynnystä voidaan alentaa. Sitten artikkelissa annetaan joitakin virikkeitä luovan kirjoittamisen opettamiseen ja autenttisen oppimateriaalin käyttöön kirjoittamisen opettamisessa. Lopuksi ohjataan laatimaan kirjoittamisen portfolio.

Lähdekirjallisuus

  • Belanoff,P. & Dickson,M. 1991. Portfolios. Product and Process. NH.: Boynton/Cook.
  • Linnakylä,P. 1996. Yksilöitä luokkakuvassa. Kirjoittamisen portfoliot itsearvioituina ja ulkopuolisin silmin. Teoksessa Pollari,P.,
  • Kankaanranta,M. & Linnakylä,P. (Toim.) Portfolion  monet mahdollisuudet. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Jyväskylä: Kopi-Jyvä.
  • Linnakylä,P., Mattinen,E. & Olkinuora, A. 1987. Prossessikirjoittamisen opas. Keuruu: Otava.
  • Mäkinen,K. 1994. Vieraan kielen kirjoittamisen opettaminen peruskoulussa ja lukiossa. Teoksessa Pohjala,K. (Toim.) Näkökohtia kielenopetukseen. Opetushallitus 19. Helsinki: Hakapaino, 74-88.
  • Mäkinen,K. 1998. Kirjoittamis- ja itsearviointitaitojen kehittyminen peruskoulun yläasteella. Portfoliokokeilu englannin kielen oppimisessa. Opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 67. Jyväskylän yliopisto: Yliopistopaino.
  • Mäkinen, K. 2002. Uskalla kokeilla! Oulun yliopisto: Yliopistopaino.
  • Mäkinen,K. 2003. Oppimisstrategiat vieraan kielen oppimisen työkaluina.Tempus 8/2003, 11-13.
  • Oxford, R. 1990. Language Learning Strategies. Boston, MA.: Heinle & Heinle.
  • White,R. & Arndt,V. 1990. Process Writing. London: Longman.
Teksti: Kaarina Mäkinen