Kirjoittamisen portfolio

Portfolio kirjoittamisen oppimisen ja arvioinnin tukena

Kirjoittamisen portfolio tarkoittaa sellaista oppilaan itsensä valitsemien kirjoitettujen tuotosten kokoelmaa, josta käy ilmi hänen kehittymisensä vieraan kielen kirjoittajana tietyn ajanjakson aikana. Oppilaan valitsemiin tuotoksiin tulee liittyä kriteeriviitteistä itsearviointia, toveriarviointia sekä mahdollisesti opettajan antamaa palautetta. Portfolioon olisi hyvä sisällyttää myös kirjoittamisprosessin arviointia. Erilaisten arviointitapojen avulla oppilaat tulevat entistä tietoisemmiksi omasta oppimisestaan. Portfolio on väline, jonka avulla oppilaan itseohjautuvuus, itsenäinen oppiminen ja hänen omistajuutensa omaan oppimiseensa ja sen kehittymiseen vankentuvat. Opettajan tulee siirtää vieraan kielen opiskelua koskevaa päätöksentekovaltaa oppilaille vähitellen ja samalla ohjata heitä ottamaan vastuuta omasta opiskelustaan.

Portfolio eriyttämisen keinona

Portfolio tarjoaa merkittävän välineen erilaisten oppilaiden kirjoitustaidon kehittymisen seuraamiseen. Portfolion avulla sekä kirjoittajat että opettaja voivat nähdä, miten oppilaiden kirjoitustaidot erilaisten tekstien tuottajina kehittyvät. Portfolio auttaa opettajaa ottamaan erilaisten kirjoittajien tarpeet huomioon. Hitaammat vieraan kielen kirjoittajat voivat koota portfolioonsa vain vähimmäismäärän tuotoksiaan, kun taas nopeat kirjoittajat voivat kirjoittaa entistä pitempiä tuotoksia sekä sisällyttää useampia ja erilaisista aiheista ja tekstilajeista kirjoitettuja tuotoksia opettajan arvioitavaksi. Portfolioon sisällytettävien kirjoitelmien määrä on syytä sopia  yhdessä opetusryhmän kanssa.

Yhdessä sovittavia seikkoja

Vieraan kielen kirjoittamisen portfoliota laadittaessa on yhdessä hyvä sopia seuraavista seikoista:

  1. Kuinka monta tuotosta (kirjoitelmaa) tietyn ajanjakson aikana kirjoitetaan?
  2. Minkälaisia ja mihin tarkoituksiin kirjoitettuja tuotoksia kirjoitetaan?
  3. Kuinka usein ja milloin kirjoitetaan (esimerkiksi tiettynä päivänä viikossa)?
  4. Kuinka paljon kirjoitetaan koulussa?
  5. Mitä voi kirjoittaa kotona (esimerkiksi kerätä ideoita tai sanastoa kirjoitelmaa varten)?
  6. Miten sovituista päivämääristä pidetään kiinni (esimerkiksi, milloin  tuotosten tulee olla valmiita)?
  7. Miten oppilaita harjaannutetaan arvioimaan omia ja luokkatovereittensa kirjallisia tuotoksia (taitotasoasteikko)?
  8. Miten usein toveriarviointia annetaan ja mitä kriteereitä käyttäen?
  9. Miten opettaja arvioi kirjoittamisen portfolion, mistä osista todistusarvosana muodostuu ja miten suuri painoarvo kokonaisarvosanasta kirjoittamisen portfoliolla on?

Kirjoittamisen portfolion kokoaminen

Lukukauden tai lukuvuoden lopussa oppilaat valitsevat vihkoistaan (työkansioistaan) 2 tai 3 parhainta tai itselleen rakkainta tuotosta opettajan arvioitaviksi. Heidän tulee perustella valintansa ja käyttää taitotasoasteikkoja itsearviointiin. Yhteen tuotokseen he voivat pyytää toveriarviointia.

Teksti: Kaarina Mäkinen