Kirjoittamista koskevat opiskelustrategiat

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa korostuvat opiskelustrategiat. Opiskelustrategiat ovat osa oppimaan oppimista, ja oppilaita tulee ohjata käyttämään niitä kielen oppimisen tukena. Toisen kotimaisen kielen ja vieraitten kielten opettajat voivat yhdessä suunnitella, miten opiskelustrategioiden käytön harjoittelu voidaan liittää kiinteästi kirjoittamisen opettamiseen ja arviointiin. Opiskelustrategioiden käyttöön harjaantumisen tulisi muodostaa selkeästi etenevä jatkumo, jotta oppilaat tulevat tietoisiksi niistä ja jotta he oppisivat käyttämään yhä vaativampia kirjoittamisen opiskelustrategioita.

Kirjoittaessani käytän seuraavia keinoja:

 • Kirjoitan erilaisia lyhyitä tuotoksia.
 • Käytän samaa merkitsevää sanaa tai kiertoilmaisua, jos en muista jotain tiettyä sanaa tai ilmaisua.
 • Turvaudun yksinkertaisempaan ilmaisuun, jos en muista jotain monimutkaista ilmaisua.
 • Käytän eri tekstityyppien rakennetta apunani.
 • Kirjoittaessani hyödynnän yleistietojani kielestä, kulttuurista ja maailmasta.

Näin jäsennän tietoa:

 • Harjoittelen vieraan kielen oikeinkirjoitusta säännöllisesti.
 • Laadin miellekarttoja, ryhmittelen asioita ja piirrän kuvia asioista, joista haluan kirjoittaa.
 • Kirjoitan tiivistelmiä tekemieni muistiinpanojen avulla.
 • Käytän lukemiani tekstejä apuna kirjoittaessani.
 • Otan lukijan huomioon kirjoittaessani.

Suunnittelen ja arvioin omaa kirjoittamistani seuraavasti:

 • Keskityn kirjoitustehtävään.
 • Suunnittelen kirjoitustehtävän etukäteen.
 • Järjestän aikatauluni niin, että ehdin kirjoittaa tehtävät ajoissa.
 • Hankin tarvittavaa sanastoa ja rakenteita.
 • Korjaan havaitsemani puutteet ja virheet lopullista versiota varten.
 • Opettelen itse arvioimaan kirjoitustaitoni edistymistä.
 • Asetan itselleni uudet tavoitteet.

Näin opin yhdessä muiden kanssa ja kehitän itseäni vieraan kielen kirjoittajana:

 • Pyydän apua muilta.
 • Pyydän pariani antamaan palautetta työstäni.
 • Suunnittelen ja kehittelen kirjoitustehtävää parini kanssa.
 • Annan palautetta toisten tuotoksille.
 • Keskustelen kirjoittamisesta toisten kanssa.
 • Kirjoitan myönteisiä seikkoja kirjoitustaitoni kehittymisestä oppimispäiväkirjaani.
 • Palkitsen itseni hyvästä suorituksesta.
Teksti: Kaarina Mäkinen