Kielen opiskelu on kulttuurin opiskelua

Vieraan kielen opiskelu on vieraan kulttuurin opiskelua. Kulttuuria on verrattu jäävuoreen. Opiskelu on usein käsittänyt vain jäävuoren huipun eli näkyvän osan tutkimista: yksittäisten  käyttäytymistapojen  ja yksityiskohtaisen tiedon opiskelua ja harjoittelua oppitunneilla. Pinnan alle jäävät asenteet, uskomukset ja arvot sekä viestintätyylit ovat vaikeammin havaittavia ja opittavia. Lisäksi heikkoutena on, että mikäli kokemukset vieraasta kulttuurista ovat vain välillisesti esimerkiksi oppikirjan tai opettajan kertoman kautta saatuja, oppilas ei välttämättä pysty luomaan  aitoja merkityksiä kokemalleen. Oppilas vain vastaanottaa tietoa. Kuitenkin opetussuunnitelman oppimiskäsityksen mukaan oppilaan tulisi itse olla aktiivinen löytöretkeilijä ja etsiä kysymyksiä ja niihin vastauksia.

Yksilön näkökulma ja hänessä tapahtuvat prosessit ovat tärkeitä, sillä yksilön kokemukset ohjaavat hänen tulkintaansa vieraan kulttuurin ilmiöistä. Erilaisuutta ei pidä vain suvaita vaan sitä tulisi ymmärtää. Ymmärrys vaatii muutosta yksilön ajattelutavassa. Vieraan kielen opettajalla on tärkeä merkitys, kun halutaan antaa nuorelle mahdollisuus laajentaa kokemuksiaan vieraasta kulttuurista. Vieraan kielen opettaja auttaa oppilasta ajattelemaan uudella tavalla ja arvioimaan oppimaansa ja kokemaansa, koska vieras kieli oppiaineena on nimenomaan taito- ja kulttuuriaine.

Oppilaiden ennakkokäsityksien ja tietojen kartoitusta voi lähestyä kysymyksin. Kysymykset henkilökohtaisista tarpeista ja  toiveista herkistävät oppilaita kulttuurien välisiin eroihin, koska kysymysten avulla voi edistää systemaattista havainnointia. Vastauksia pohditaan yhdessä pareittain tai koko luokan kanssa. Lisäksi vastauksia ja reagointeja kannattaa pohtia siitä näkökulmasta, ovatko ne kulttuurisidonnaisia vai henkilökohtaisia, ovatko ne peräisin tiedoista vai luuloista.

Kysymykset voivat liittyä itse kieleen ja kulttuuriin tai suvaitsevaisuuteen yleensä. Niiden tehtävänä on auttaa oppilasta ymmärtämään oppimisprosessia ja hahmottamaan omaa kulttuuri-identiteettiään. Oppilaiden kielitaidosta riippuu, käydäänkö keskustelu äidinkielellä vai kohdekielellä.

Suvaitsevaisuusteema:

Miten muut näkevät meidät suomalaiset? Näkevätkö kaikki meidät samalla tavoin? Miksi suhtaudun tai suomalaiset suhtautuvat epäluuloisesti vierasmaalaisiin? Miten suhtaudun, kun kuulen toisten menestyvän minua paremmin? Mitä tarkoittaa 'olla erilainen' ja miksi sitä pitäisi pohtia? Onko kieli suurin ongelma kulttuurien välisessä viestinnässä? Mitä muita tekijöitä voi olla? Miksi kulttuurit ovat erilaisia? Mikseivät kulttuurit ole samanlaisia? Miksi kulttuurit muuttuvat? Millaiset seikat vaikuttavat kulttuurin muodostumiseen?

Kielten opiskelu yleensä:

Mainitse (esim. 3–5) tärkeimmät kielet, joita sinusta kannattaisi opiskella. Perustele.
Mitkä vieraan kielen taidot ovat sinusta tärkeimpiä ja miksi? (Koska useissa vastauksissa mainitaan yleensä suullinen kielitaito, voidaan yhdessä pohtia, mitä kaikkea hyvään suulliseen kielitaitoon liittyy.)
Mihin tarvitset kielitaitoa?
Mikä vieraan kielen opiskelussa on sinusta hauskaa ja mikä ikävää? Miksi?
Mitkä asiat vieraan kielen opiskelussa ovat helppoja ja mitkä vaikeita? Miksi?

Opiskeltava kieli ja sen kulttuuri:

Millainen kieli x sinusta on? Kuvaile ja perustele.
Miksi valitsit tämän kielen?
Tehdään assosiaatioharjoitus, jossa oppilaita pyydetään kirjaamaan ylös mahdollisimman nopeasti, mitä heillä tulee mieleen esim. sanasta venäläinen. Ajatukset kootaan yhteen ja niistä keskustellaan: esimerkiksi millaisia stereotypioita nousi esiin, mistä ne johtuvat jne.
Mitä tiedät maasta ja sen asukkaista?
Keitä kuuluisia venäläisiä, ruotsalaisia jne. tunnet nimeltä?
Miten kyseisessä kulttuurissa osoitetaan puhujien sosiaalisia suhteita?
Miten ilmaistaan kohteliaisuutta? (Millaisia fraaseja, puhuttelumuotoja tai kohteliaisuuden ilmaisuja käytettään? Mitkä suomalaiset piirteet voidaan kyseisessä kulttuurissa kokea epäkohteliaiksi?)

Kokemukset vieraista kulttuureista ja kielenopiskelusta (Eurooppalaisesta kielisalkusta):

Kerro, millaisia kokemuksia sinulla on muista maista ja muita kieliä puhuvista ihmisistä.
Kerro kokemuksista, joita olet saanut radion, videoiden, elokuvien, internetin tai muiden viestintävälineiden kautta vieraista kulttuureista ja kielistä.
Kerro tapauksista, joissa olet kohdannut muita kulttuureja ja vierasta kieltä puhuvia henkilöitä.

Teksti: Tuija Anttila