Kuullun ymmärtäminen vieraan kielen oppimisessa ja opettamisessa

Vieraskielisen puheen ymmärtäminen on vaativa taito, jota on kehitettävä systemaattisesti kielenopiskelun kaikissa vaiheissa. Tämä seikka korostuu perusasteen opetussuunnitelman perusteissa ja havainnollistuu kielitaidon tasojen kuvausasteikossa. Tässä artikkelissa tarkastellaan vieraskielisen puheen ymmärtämistä laajemmin: Millainen taito "kuullun ymmärtäminen itse asiassa on? Miten kuullun ymmärtämistä voi opettaa? Millaisella opetustyöskentelyllä tuetaan kuullunymmärtämistaidon kehittymistä mahdollisimman joustavaksi?

Vielä kolmisen vuosikymmentä sitten kuullun ymmärtämistä pidettiin kielenhallinnan helpoimpana alueena, jonka voi omaksua vaivattomasti muun kielitaidon ohessa. Nykyään asia nähdään miltei päinvastoin. Kuullun ymmärtäminen on kielenoppimisen pioneeritaito, joka tukee ja helpottaa muiden taitojen kehittymistä.

Samalla korostetaan, että vieraskielisen puheen ymmärtäminen on vaativa taito, jonka kehittämiseen on kiinnitettävä runsaasti huomiota kielenopetuksen kaikilla asteilla. Kaikki vieraan kielen kanssa tekemisissä oleminen kehittää myös kuuntelutaitoja, mutta lisäksi kuullun ymmärtämistä on erityisesti opetettava.

Kirjallisuutta

  • Pihko, M.-K. 2000. Kuullun ymmärtäminen tänään - laajeneva käsite.  Teoksessa Kaikkonen, P. ja Kohonen, V. (toim.) Minne menet, kielikasvatus? Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, 157 - 167.
  • Pihko, M.-K. 2003. Osittaissanelu kuunteluopetuksen työtapana. Tempus 6, 15 - 17.
  • Pihko, M-K. 2004. When does "nice" become "awful"? TArget language development during school language learning. Teoksessa Mäkinen, K., Kaikkonen, P. ja Kohonen, V. (toim.) Future Perspectives in Foreign Language Education. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 101/2004, 133-134.
  • Rost, M. 1990. Listening in Language Learning. London: Longman.
  • Ur, P.  1984. Teaching Listening Comprehension. Cambridge: Cambridge University Press.
Teksti: Marja-Kaisa Pihko