Lukemisen strategioita

Automatisoitumisen tärkeys

Lukeminen on yksi ihmisen monimutkaisimmista henkisistä toiminnoista;  niinpä sen oppiminen ja kehittyminen vaativat runsaasti aikaa ja ponnisteluja. Vieraalla kielellä lukeminen on kaksin verroin vaikeampaa, vaikka olemmekin jo oppineet äidinkielen lukutaidon. Olemme nimittäin jo ennättäneet omaksua äidinkielemme kirjoitetulle kielelle  tyypillisiä piirteitä, joita vaistomaisesti siirrämme vieraan kielen lukemiseen. Jos nämä piirteet poikkeavat vieraan kielen vastaavista piirteistä, lukeminen ja ymmärtäminen hankaloituvat entisestäänkin.

On erittäin tärkeää, että vieraan kielen sanojen ja muotojen havaitseminen automatisoituu jo varhaisessa vaiheessa niin paljon kuin mahdollista. Oppilaan pitäisi pystyä hahmottamaan tavallisimpia sanoja niin automaattisesti, että aivojen kapasiteetti riittää  uusien sanojen merkityksen päättelyyn ja viestin sisällön ymmärtämiseen. Nopea havaitseminen on sujuvan lukemisen peruskivi. Opettaja voi monilla erilaisilla harjoituksilla edistää tätä automatisoitumista.

Sanasto ja rakenteet haltuun

Yksittäisten sanojen täsmällinen tunnistaminen on perusta, jolta lukutaitoa lähdetään kehittämään päämääränä kielen koko järjestelmän oppiminen. Sanaston muodostus on kielissä usein hyvinkin systemaattista ja sitä onkin syytä koulussa harjoitella, varsinkin sanajohdosten tunnistamista. Erityistä huomiota vaativat prepositiot ja artikkelit, joiden merkitystä oppilaiden on opastamatta vaikea ymmärtää. Oppilaita olisi autettava myös nopeasti tunnistamaan eri päätteiden merkitys, esimerkkinä verbien persoonapäätteet ja aikamuotojen päätteet. Sanajärjestyksen merkityksen oivaltaminen sujuvaa ja ymmärtävää lukemista auttavana keinona on myös tärkeää. Vieraan kielen syntaksi opitaan huomattavasti hitaammin kuin esimerkiksi yksittäisten sanojen nopea havaitseminen. Myöhemmässä vaiheessa, kun oppilailla on jo peruskielitaito jotenkuten hallinnassa, voidaan kiinnittää enemmän huomiota kirjoitetun kielen ominaispiirteisiin ja taitavan kirjoittamisen keinoihin.

Oppilaan tietojen aktivoiminen

Lukutapahtumaan kannattaa valmistautua huolella, vaikka kyseessä olisi vaatimatonkin tekstin pätkä. Aihepiiristä on hyvä keskustella etukäteen koko luokan kanssa, kysellä mitä oppilaat jo aiheesta tietävät, mitä aihepiirin sanoja he jo tuntevat ja mitä odotuksia heillä on tekstin sisällöstä. Näin luodaan ennakko-odotuksia ja aktivoidaan aihepiirin skeemoja. Aivan alkuvaiheessa keskustelu voidaan käydä suomeksi sekä kerätä sanastoa suomeksi ja kääntää yhdessä kohdekielelle. Näin nähdään, mitä oppilaat jo osaavat. Lukemiseen voi valmistautua myös tutustumalla ennen lukemista kappaleen otsikkoon, sanastoon ja tehtäviin ja arvailla niiden pohjalta, mitä teksti mahdollisesti käsittelee, ja pyrkiä niiden avulla aktivoimaan tietoja ja sanastoa. Oppilaita voidaan myös pyytää hahmottelemaan lukutekstin sisältö, ennen kuin koko kappaletta on luettukaan, ja sitten vertaamaan omaa tuotostaan lukutekstiin.

Teksti: Leena Vaurio