Metakognitiiviset taidot ja niiden harjoittelu

Oppijan metakognitiivinen tieto kielenoppimisesta, kulloisenkin tehtävän vaatimuksista ja tehtävän suorittamiseen soveltuvista strategioista ennustaa parhaiten yksilön menestystä kielenoppimisessa. Metakognitiiviset strategiat ovat käytössä, kun oppilas määrittelee omia tavoitteitaan (pää- ja välitavoitteita), suunnittelee ja arvioi opintojaan, järjestää oppimisolosuhteensa sopiviksi ja valitsee tilanteeseen ja tehtävään sopivia työskentelytapoja. Oppilas  tarvitsee myös oppimisen pohtimisessa ja kuvaamisessa käytettävää kieltä (= metakieli).

Tietoisuuden lisäämiseksi oppimisesta sekä metakielen ja metakognitiivisten taitojen harjoittelussa voidaan käyttää apuna erilaisia kyselyitä ja itse- ja toveriarviointia.

Läpinäkyvyys

Jotta oppilas pystyisi suunnittelemaan, seuraamaan ja arvioimaan opiskeluaan, hänellä täytyy olla selkeä kuva opiskeltavasta asiakokonaisuudesta ja  selkeät kriteerit, joihin verrata omaa työskentelyään ja saavutuksiaan.

Lukukauden tai kurssin alussa oppilaiden kanssa tarkastellaan tulevia opiskelusisältöjä. Samalla voidaan selvittää tai palauttaa mieliin, millaisia opiskelutaitoja kielenopiskelussa  tarvitaan (vrt. Heuristiset taidot). Alaluokkien oppilaille voidaan laatia lukuvuoden oppisisällöistä  ja työskentelytavoista kooste esimerkiksi kuvan muodossa, jota hän värittää sitä mukaa kuin tuntee hallitsevansa asian. Yläluokkien oppilaat voivat kirjata kurssin alussa itselleen tavoitteita, joiden saavuttamista he seuraavat. Opettajan johdolla palataan opiskelujakson aikana suunnitelmaan (kuvaan) ja keskustellaan tavoitteiden saavuttamisesta.

Yläluokilla (ja 6. luokan keväällä) oppilaat voivat taitotasoasteikkoihin liittyvien kielitaidon tarkistuslistojen avulla määritellä omaa tasoaan ja seurata kielitaitonsa edistymistä.

Jos oppilas saa antaa itselleen (väli)arvosanan, hän tarvitsee siihen selkeät kriteerit: Mitä muuta arvosanan määräytymiseen tarvitaan kuin koenumerot?

Esimerkki arvosanan määräytymiskriteereistä 

8    hyvä

7   tyydyttävä

1. Annan toisille työrauhan.
2. Osallistun aktiivisesti tuntityösken-telyyn.
3. Opettelen sanat ja keksin niistä omia lauseita.
4. Olen tehnyt kotitehtäväni ja huomaan itse virheeni tehtäviä läpikäytäessä.
5. Kykenen palauttamaan mieleeni aikaisemmin opittua. Haluan oppia lisää.
6. Koetulokseni ovat 7–9.

1. En häiritse tahallisesti tuntia.
2. Osallistun tuntityöskentelyyn.
3. Huolehdin koulutarvikkeistani.
4. Opettelen sanat ja kappaleet.
5. Olen tehnyt kotitehtäväni ja korjaan virheeni ohjeen mukaan.
6. Koetulokseni ovat 6–8.

Teksti: Ursula Viita-Leskelä