Kielikohtaisia aineistoja vuosiluokilla 3–6 ja 7–9

Toinen kotimainen kieli ja saame

Suomen kansalliskielet ja vähemmistökielet

Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.

Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.

Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.

Ruotsi

Suomenruotsin ja ruotsinruotsin erot

Merkittävimmät erot suomenruotsin ja ruotsinruotsin välillä ovat:

1. ääntäminen

  • intonaatio eli sävelkulku.
    • suomenruotsin intonaatio muistuttaa suomen kielen intonaatiota
    • ruotsinruotsissa lauseessa on usein vain yksi painollinen tavu, jossa intonaatiossa tapahtuu muutos
  • jotkut yksittäiset äänteet

2. eräät yksittäiset sanat ja ilmaukset

Englanti

Englanti globaalin viestinnän kielenä

Englantia käytetään enemmän kuin mitään muuta kieltä maailmanlaajuisesti ihmisten vuorovaikutuksessa eri elämänaloilla. Englannin kielen käyttäjät ovat näin ollen useimmiten muita kuin englantia äidinkielenään puhuvia. Globaalin viestinnän välineenä englanti ei ole samalla tavalla sidoksissa tiettyyn maantieteelliseen ja kulttuurialueeseen kuin vaikkapa suomen tai ruotsin kieli. Englannin vaikutus näkyy muissa kielissä mm. sanojen ja ilmausten lainautumisena. Englannin opetuksessa kieltä lähestytään sen levinneisyys tiedostaen ja totuttaen oppijat monipuolisesti erilaisiin tapoihin käyttää kieltä yhteistä ymmärrystä rakentaen.

OPS2016-logo