Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten tehtävä vuosiluokilla 3–6 ja 7–9

Autenttisuus

Kielikasvatuksessa autenttisuus nähdään kokemuksellisuutena. Autenttista on se, minkä kielenkäyttäjä näkee aitona, mielekkäänä ja tarkoituksenmukaisena. Oppilaiden osallistuminen käsiteltävien tekstien ja arviointitapojen valintaan on autenttisuutta. Kotikansainvälisyys eli aistien avaaminen läsnä olevalle kansainvälisyydelle (lähiympäristössä, omassa kunnassa tai virtuaalisesti) edistää autenttisuutta.

Lue myös artikkeli: Autenttisuus ja kielikasvatus

Erilaiset aiheet

Tekstien aiheet on määritelty hyvin väljästi, joten niiden puitteissa voidaan käsitellä lähes mitä vain. Aiheeksi voidaan valita yhdessä sopien vaikka autonkorjaus, kivikauden elämä, amatööriteatteri tai jokin ajankohtainen asia. Monipuoliset aiheet tarjoavat myös mahdollisuuden eriyttämiseen. Jotkut oppilaat voivat innostua erikoisista aiheista. Osa sanastosta ei aina ole keskeistä, mutta oppilaat saattavat kokea opiskelun autenttisemmaksi kuin käsiteltäessä hyvin tavanomaisia aiheita.
Yksilöllisen etenemisen tukeminen

Oppilaille voi antaa tukiopetusta etukäteen ennen uuden teeman aloittamista tai heille voidaan antaa tehtäviä, jotka oppilas voi tehdä omalla tasollaan, esim.

  • avoimet suulliset ja kirjalliset tehtävät (-> Kielisalkku)
  • roolitetut ryhmätyöt (tiedonhakija, ajanpitäjä, jne.)

Voi myös antaa tehtäviä, jotka oppilas voi tehdä omassa tahdissaan, esim.

  • urakkaviikko erilaisin tavoittein
  • kiinnostavia lisätehtäviä nopeille

Teksti

Tekstin käsitettä käytetään laajassa merkityksessä, joka sisältää sekä puheen ja kirjoituksen tuottamisen että kuultavan puheen ja luettavan tekstin. Teksti voi olla sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa.
Siltojen luominen eri kielten välille ja oppilaiden vapaa-ajan kielenkäyttöön

Opetuksessa hyödynnetään

  • kielten rakenteellisia samankaltaisuuksia (esim. artikkelit, prepositiot, verbirakenteet)
  • sanojen ja ilmausten samankaltaisuutta (lainasanat, idiomit, jne.)

Otetaan oppilaat mukaan valitsemaan sisältöjä ja työtapoja.
Annetaan vihjeitä oppilaita kiinnostavista asioista (pelit, musiikki, verkkosivut, jne.).

OPS2016-logo