Toisen kotimaisen kielen ja vieraiden kielten tehtävä sekä tavoitteet vuosiluokilla 1–2

Autenttisuus

Kielikasvatuksessa autenttisuus nähdään kokemuksellisuutena. Autenttista on se, minkä kielenkäyttäjä näkee aitona, mielekkäänä ja tarkoituksenmukaisena. Oppilaiden osallistuminen käsiteltävien tekstien ja arviointitapojen valintaan on autenttisuutta. Kotikansainvälisyys eli aistien avaaminen läsnä olevalle kansainvälisyydelle (lähiympäristössä, omassa kunnassa tai virtuaalisesti) edistää autenttisuutta.

Teksti

Tekstin käsitettä käytetään laajassa merkityksessä, joka sisältää sekä puheen ja kirjoituksen tuottamisen että kuultavan puheen ja luettavan tekstin. Teksti voi olla sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa.

Kielisuihku

Kielisuihkuopetusta voidaan järjestää oppilaille kieliin tutustumiseksi. Kielisuihku voi sisältää yhden tai useamman kielen alkeita. Kielisuihkussa voidaan tutustua koulussa opetettavien kielten ohella myös kouluyhteisössä tai lähiympäristössä esiintyviin kieliin tai maailmankieliin. Tällainen kielisuihku antaa oppilaille tuntumaa maailman kielelliseen moninaisuuteen ja herättää kiinnostusta kieliä kohtaan. Kielisuihku on kestoltaan rajallinen alkaen muutamasta tunnista esimerkiksi vuoteen. Kielisuihkua voidaan järjestää monin eri tavoin joko osana koulupäivää tai esimerkiksi kerhotoimintana. Apuna voidaan käyttää pelejä, esim. Kielitivoli.fi

Ops2016-logo