Salkkutyöskentely

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 sanotaan seuraavasti: Opetuksessa tulee käyttää oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja monipuolisia työtapoja, joiden avulla tuetaan ja ohjataan oppilaan oppimista. Työtapojen tehtävänä on kehittää oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. Työtapojen tulee edistää tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittymistä. Työtapojen tulee antaa mahdollisuuksia myös eri ikäkausille ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin.

Kielisalkku monipuolistaa sekä opetusta että arviointia. Salkkutyöskentelyyn voi liittää kaikkia kielitaidon osa-alueita, ja siinä hyödynnetään oppimaan oppimisen periaatteita. Salkkutyöskentelyssä harjoitellaan työskentelytaitojen lisäksi myös sosiaalisia taitoja, ja se on erinomainen tapa antaa oppilaille mahdollisuuksia luovaan toimintaan ja tieto- ja viestintätaitojen käyttöön.  

Salkkutyöskentelyyn voi tutustua seuraavien kysymysten avulla:

 • Mitä salkkutyöskentely kieliluokassa tarkoittaa?
 • Mitä tarkoittaa reflektointi?
 • Millaisia töitä salkkuun voi sisällyttää?
 • Miten salkkutöitä arvioidaan?
 • Miten ja missä salkkutöitä tehdään?
 • Mitä apuvälineitä voidaan käyttää?
 • Miten voin hyödyntää olemassa olevia materiaaleja salkkutyöskentelyssä?
 • Mistä raivaan aikaa salkkutöille?
 • Miksi salkkutöitä kannattaa tehdä?
 • Mitä taitoja salkkutyöskentely kehittää?
 • Miten salkkutyöt auttavat arvioinnissa?

Tämän artikkelin tarkoituksena on a) esitellä lyhyesti Eurooppalaisen kielisalkun osat, b) esitellä salkkutyöskentelyn sovelluksia eri luokka-asteille, c) rohkaista opettajia kokeilemaan salkkutyöskentelyä ja d) innostaa oppilaita tekemään omaehtoisia tuotoksia vieraalla kielellä ja pohtimaan oppimistaan syvemmin.

Eurooppalaisen kielisalkun osat

Eurooppalaiseen kielisalkkuun kuuluu kolme osaa: kielipassi, kielenoppimiskertomus ja työkansio. Varsinainen kielisalkku kootaan vasta pitemmän opiskelujakson lopussa, esimerkiksi perusasteen tai lukion päättövaiheessa tai ammatillisten opintojen päättyessä.

Kielipassi on dokumentti, jossa on omistajansa kielitaito pähkinänkuoressa: todistukset, kielenkäytön kokemukset sekä oma kielitaito Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisina taitotasoasteikkoina ilmaistuna.

Kielenoppimiskertomus sisältää yksityiskohtaista tietoa kielitaitoon vaikuttavista kokemuksista vieraan kielen ja kulttuurin parissa sekä opinnoissa. Kielen oppimista kuvataan ikään kuin matkana, ja tässä dokumentissa kuvataan näitä kokemuksia. Lisäksi tässä dokumentissa on itsearviointiosa.

Työkansiossa esitellään opiskeluun liittyviä saavutuksia, erilaisia opiskelijan itse valitsemiaan tuotoksia vuosien varrelta. Työkansio voidaan jakaa oppimiskansioon ja raportointikansioon.

Eurooppalaiseen kielisalkkuun ja sen periaatteisiin voi tutustua paremmin seuraavilla sivuilla:

Teksti: Virpi Sivonen-Sankala