Miten arvioidaan opiskelun aikana ja sen lopuksi?

Taitotasoarviointi opiskelun aikana

Opiskelun ja opetuksen aikana tapahtuvassa arvioinnissa kouluskaalan osakuvaukset (laatikot ja pallukat) auttavat varmistamaan, että arviointi noudattaa suunniteltua ja toteutunutta opetussuunnitelmaa ja tähtää johdonmukaisesti kansalliseen tavoitetasoon kaikissa kielellisissä toiminnoissa huolimatta siitä, että kaikki eivät tätä tasoa saavuta ja jotkut ylittävät sen. Samassa koulussa toimivat kielenopettajat voivat myös paremmin viestiä toisilleen tavoitteitaan kouluskaalan avulla kielestä riippumatta. Tärkeää on myös huolehtia opetuksellisen jatkumon eheydestä taukojaksojen jälkeen opettajan mahdollisesti vaihtuessa. Saman taitotason kurssia opettavat voivat yhdistää voimansa esimerkiksi kokeiden laadinnassa. Samalla kun yhden opettajan työtaakka kevenee, tullaan myös huolehtineeksi eri ryhmien vaatimusten yhtenäisyydestä ja annetaan oppilaille mallia aikuisten onnistuneesta yhteistyöstä.  Oppilaiden ikäkaudesta ja opintojen vaiheesta riippumatta seuraavia kysymyksiä kannattaa pohtia yhdessä:

  • Miten kurssiarvosana määräytyy?
  • Miten huolehditaan kielellisten toimintojen painottumisesta opetussuunnitelman ja arviointia edeltäneen opetusjakson painotusten mukaisesti?
  • Miten turvataan kurssien välinen jatkumo?

Taitotasokuvaukset ja päättöarviointi

Taitotasokuvaukset ovat lähtöisin arvioinnista ja sen tutkimuksesta, joten niiden etu etenkin arvioinnin tulosten merkityksen ymmärrettävyyden lisäämiseksi kansallisella ja kansainvälisellä tasolla on kiistaton. Kunkin maan sisällä taitotasokuvaukset mahdollistavat eri kielistä, erilaajuisista oppimääristä ja eri oppilaitoksista peräisin olevien arvolausumien keskinäisen rinnastamisen ja vertailun. Kansainvälisesti taitotasoasteikon kriteerikuvaukset helpottavat henkilöiden siirtymistä maasta ja koulutusjärjestelmästä toiseen, sillä ne tekevät erimuotoisten arvolausumien sisällön ymmärrettäväksi myös muissa maissa.

Käytännön kielenopetustyössä toimivaa opettajaa kouluskaala auttaa suhteuttamaan omien oppilaiden tason kansalliseen tavoitekriteeriin niissä peruskoulutuksen vaiheissa, joissa oppilaita todennäköisimmin siirtyy koulusta tai koulumuodosta toiseen ja jolloin opetuksen ja opiskelun tulosten valtakunnallinen yhteismitallisuus on myös oppilaiden oikeusturvan tae.

Teksti: Raili Hildén