Kirjoittamisen tueksi

Lauseympyrä

Oppilas, jolla on ongelmia lauserakenteen hahmottamisessa (lauseeseen kuuluvia osia on vaikea keksiä tai sanat ovat mielessä, mutta niiden sijoittelu oikeisiin kohtiin lauseissa tuottaa vaikeuksia), voi käyttää apuna lauseympyrää. Ympyrän keskellä on paikka tekijälle ja tekemiselle, näiden ympärille on kirjoitettu kysymyssanoja muiden lauseenjäsenten keksimiseksi (miten, missä, milloin, kenen kanssa jne.). Oppilas valitsee haluamansa lauseenjäsenet ja kirjoittaa ilmaisut kysymyssanojen viereen.

Lauseen organisointiapuna piirretään paperille palstat, jotka otsikoidaan selkeästi (esimerkiksi kysymyssanoilla: kuka?, mitä tekee?, miten?, missä?, milloin?) ja joihin lauseenjäsenet kirjoitetaan. Oppilaan ei tarvitse kirjoittaa lausetta sen alusta alkaen vaan hän voi sijoittaa ideaympyrästä ilmaisuja haluamassaan järjestyksessä. Allekkain kirjoitetut lauseet voi vielä tarkistaa jälkikäteen palsta kerrallaan: kullakin palstalla saa olla vain samantyyppisiä sanoja, ei verbejä ja substantiiveja sekaisin tms.

Lauseympyrä

Kirjoituskehikko

Jos palstat eivät auta, tarvitaan kolmiulotteisempi malli kinesteettiselle oppijalle. Tukevasta laatikon kannesta tehdään kirjoituskehikko, johon leikataan reilun kokoiset aukot kutakin lauseenjäsentä varten. Aukkojen yläpuolelle kirjoitetaan otsikot. Ensin oppilas saa lauseenjäseniä paperilapuille kirjoitettuna ja hänen tulee sijoittaa kukin lappu oikeaan aukkoon. Myöhemmin laatikon alle sijoitetaan kirjoituspaperi, johon oppilas kirjoittaa lauseita aukkojen läpi. Aukot sitovat kynän liikeradan eli estävät oppilasta kirjoittamasta useampaa sanaa yhteen aukkoon. Aukosta toiseen siirryttäessä oppilas joutuu miettimään, mitä seuraavaan kohtaan saa sijoittaa. Aukot ja paperilaput voivat myös olla tietyn muotoisia tai -värisiä, esimerkiksi verbi voi olla ympyränmuotoinen tai sininen, substantiivi neliö tai punainen jne.

Kirjoitelman jäsentämisen tueksi opettaja voi antaa apukysymyksiä, opettaa miellekartan käyttöä, laatia organisointikaavion tai juonikuvion, jota seuraamalla oppilas saa sijoitettua asiat loogisille paikoilleen omassa kirjoitelmassaan.

Kirjoitelman tarkastuslista on hyvä apu. Oppilas käy tuotoksensa läpi sanaluokka kerrallaan ja kiinnittää huomiota listalla oleviin asioihin (esimerkiksi: Onko substantiivi yksikkö vai monikko? Tuleeko sen yhteyteen artikkeli?). Oppilaan on saatava itse korjata virheensä. Opettaja merkitsee sovituilla merkeillä vain virhetyypit.


Kirjoituskehikko
Teksti: Kari Moilanen