Vuorovaikutus

Oppimisympäristön tulee tukea opettajan ja oppilaan välistä sekä oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Sen tulee edistää vuoropuhelua ja ohjata oppilaita työskentelemään ryhmän jäsenenä. Näin myös etäopetuksessa tulee kiinnittää huomiota vuorovaikutuksen luomiseen ja onnistumiseen.

  • Tärkein tekninen tekijä opetustapahtuman vuorovaikutuksen kannalta on osallistujien äänen kuuluvuuden laatu. Jos joudutaan jatkuvasti toistamaan eikä toisia kuulla kunnolla, suullisen vuorovaikutuksen takeltelu hidastaa oppimista, laskee motivaatioita osallistua keskusteluun ja tuntuu rasittavalta.
  • Videoneuvottelun ääniympäristö on häiriöille altis. Langattomien mikrofonien käyttö ja niiden riittävä määrä vähentää liikkumisesta aiheutuvia turhia kolinoita ja tekee keskusteluun osallistumisen joustavammaksi, kun ei tarvitse siirtyä joka puheenvuorolla yhteisen mikrofonin luo. Kieltenopetuksessa runsaasti suullista vuorovaikutusta sisältävä opetus onnistuu parhaiten pienryhmässä. Noin kymmenen oppilaan ryhmä on sopivan kokoinen.
  • On luotava aktiivinen, kannustava ja myönteinen ilmapiiri. Teknistä tilannetta helpottaa ystävällisyys ja toisen osapuolen huomioiminen.
  • Koska suullisen vuorovaikutuksen toteuttaminen videoneuvottelussa on kankeampaa kuin lähiopetuksessa, voidaan oppitunti tai sen yksittäinen jakso jakaa selkeisiin osiin, joka koostuu opettajan esityksestä, oppilaiden työskentelystä ja tuotosten esittelystä sekä palautteen annosta.
  • Silloin kun opettajalla on sekä etä- ja lähiryhmä samassa videoneuvottelussa, opettajan ja oppilaiden vuorovaikutuksen onnistuminen riippuu siitä, kuinka hyvin opettaja ottaa molempien ryhmien oppilaat huomioon ja kohtelee heitä tasapuolisesti. Opettajalle tilanne on työläämpi kuin opetettaessa vain yhtä ryhmää. Opettajan vastuulle jää hyvin pitkälti, kuinka hyvään vuorovaikutukseen videoneuvottelussa päästään.
  • Rauhallinen eteneminen ja riittävät tauot asiasta toiseen siirryttäessä on huomioitava. Yhtäjaksoisen luennon osuus ei saa olla kovin pitkä. Videoneuvottelussa opetuksen seuraaminen vaatii keskittymistä ja on tavallista raskaampaa. Kieltenopetus ei ole vain opettajan luennointia.
  • Opettele tuntemaan oppilaat nimeltä. Käytä nimiä puheenvuoroja jakaessasi. Uudessa tilanteessa osallistujien nimikyltit pöydillä auttavat tutustumisessa.
Teksti: Liisa Pekkala