Sitä opitaan, mitä harjoitellaan

Opetuksen taustalla on aina opettajan käsitys opetuksesta, opiskelusta ja oppimisesta. Nykyisen oppimiskäsityksen mukaan kielenoppiminen tapahtuu siten, että oppilas rakentaa itse oman tietonsa (konstruktivismi) käyttämällä kieltä osallistuen sosiaaliseen vuorovaikutukseen (sosiokonstruktivismi, sosiokulturalismi). Kieltenopetuksen ja -opiskelun kannalta tämä tarkoittaa mm. sitä, että viestinnällisten suullisten tehtävien tulisi

  • vaatia ajattelua ja omaehtoista kielen käyttämistä
  • rakentua aikaisemman tiedon pohjalle
  • mahdollistaa oppilaan omien tavoitteiden asettamisen
  • suunnata oppilaan tarkkaavaisuus opittavaksi tarkoitettuun kieliainekseen
  • ohjata oppilasta käyttämään opittavaksi tarkoitettua kieliainesta mielekkäissä ja monissa eri viestintätilanteissa
  • antaa oppilaalle mahdollisuus tuottaa itselle merkityksellistä viestintää
  • vaatia oppilasta käyttämään kieltä yhteistoiminnallisessa vuorovaikutuksessa oppilastovereiden kanssa.
Teksti: Pirjo Harjanne