Suulliset viestintästrategiat

Viestintästrategioilla tarkoitetaan osittain eri asioita eri yhteyksissä. Eurooppalaisessa viitekehyksessä viestintästrategiat ymmärretään hyvin laajasti. Ne nähdään kielenkäyttäjän keinoina aktivoida ja tasapainottaa taitoja ja toimintoja pystyäkseen vastaamaan kontekstin mukaisen viestinnän vaatimuksiin ja suoriutuakseen viestintätehtävästä mahdollisimman hyvin omaan tavoitteeseensa nähden. Viestintästrategiat jaetaan tuottamis-, vastaanottamis- ja vuorovaikutusstrategioihin. Suullisessa vuorovaikutustilanteessa vastaanottamis- ja tuottamisstrategiat ovat jatkuvasti käytössä, vuorottelevat ja menevät usein päällekkäin.

Tuottamisstrategioissa erotetaan välttämisstrategiat ja saavutusstrategiat. Välttämisstrategiat viittaavat siihen, että kielenkäyttäjä välttää riskinottamista ja laskee vaatimuksiaan sellaisen viestinnän suhteen, jonka hallinnasta hän on epävarma. Välttämisstrategioita ovat esimerkiksi

 • sanojen, muotojen tai aihepiirin välttäminen
 • viestin keskeyttäminen
 • viestinnästä vetäytyminen.

Saavutusstrategiat viittaavat puolestaan siihen, että kielenkäyttäjä ottaa riskejä, nostaa tavoitetasoaan viestinnän suhteen ja etsii keinoja saavuttaakseen viestintätavoitteensa. Saavutusstrategioita ovat esimerkiksi

 • toisin sanoin ilmaiseminen (parafraasit): Vi är bror och syster (syskon) / Olemme sisko ja veli (sisaruksia).
 • (yli)yleistykset: en ros > en blomma / ruusu > kukka
 • yksinkertaisten ilmausten liikakäyttö: bra, inte bra / hyvä, ei hyvä
 • sanatarkat käännökset äidinkielestä: *halvmamma (styvmor) / puoliäiti (äitipuoli)
 • kielikoodin vaihtaminen: Jag vill ha *icecream  (glass) / Haluan *icecream (jäätelöä).
 • yhteistyöstrategiat (avun pyytäminen): Vad heter det här? Hur säger du...? / Miksi tätä kutsutaan? Kuinka sanot...?
 • eleet, ilmeet (paralingvistiset keinot)
 • puheäänteet (hmh), äänenpainot (prosodiset keinot).

Puheen tavallisin muoto on keskustelu. Keskustelun tyypillisiä piirteitä ovat puheenvuoron ottaminen ja ylläpitäminen, puheen yhteinen muotoilu ja keskustelukumppanin puheeseen reagoiminen. Keskustelu vaatii vuorovaikutusstrategioiden käyttöä. Vuorovaikutusstrategiat viittaavat keskustelijoiden yhteistoimintaan merkitysten luomisessa ja puheen rakentamisessa. Vuorovaikutusstrategioita ovat esimerkiksi

 • puheenvuoron ottaminen ja antaminen
 • avun pyytäminen
 • selvennyksen pyytäminen ja antaminen
 • väärinymmärrysten selvittäminen.
Teksti: Pirjo Harjanne