Julkaisuja

Kotitalouden opetustilat ja työturvallisuus (Oph.fi)
Oppaassa tuodaan esiin näkemyksiä perusopetuksen kotitalouden opetustilojen teknisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta ja varustamisesta. Opasta voidaan soveltuvin osin käyttää hyväksi myös muiden kotitalouden opetus- ja kerhotilojen suunnittelussa.

Lapset ja elintarvikkeiden markkinointi (pdf)
Kuluttajaviraston, Kuluttaja-asiamiehen ja Kansanterveyslaitoksen suositus ohjenuoraksi mainostajille suunniteltaessa elintarvikemarkkinointia lapsille. Asiantuntijoina ovat olleet mukana Elintarvikevirasto ja Opetushallitus.

Makukoulu - Makuoppituntien soveltaminen, Toimintakäsikirja opettajille ja kouluttajille (pdf)
- Toim. Sari Mustonen ja Hely Tuorila
Sitran Elintarvike- ja ravitsemusohjelma ERA lähti mukaan toimintakäsikirjan toteuttamiseen, jotta koululaisille saataisiin mahdollisuus tutustua ohjatusti ruuan, makujen ja hajujen maailmaan. Toimintakäsikirjaan koottiin opettajien avuksi tietoa ja vinkkejä makukoulun toteuttamiseen. Teos johdattaa ymmärtämään ravitsemuksen syömisen, maistamisen ja nautinnon kokonaisuudeksi.

Juomat ravitsemuksessa (pdf)
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kesäkuussa 2008 julkistama asiantuntijatyöryhmän raportti tukee osaltaan opettajia, vanhempia ja muita kasvattajia, jotka kaipaavat ohjeistusta erilaisten juomien sopivuudesta lasten ja nuorten käyttöön. Raportti sisältää suosituksenomaiset kannanotot erilaisista juomista perusteluineen.

Kouluruokailusuositus (pdf)
Valtion ravitsemusneuvottelukunta on täydentänyt kansallisia ravitsemussuosituksia uusilla (2008) kouluruokailusuosituksilla. Niiden tarkoituksena on antaa suuntaviivat kouluaikaisen ruokailun järjestämiseksi kuntapäättäjille, koulujen ruokahuollosta vastaaville sekä kouluille. Suosituksissa painotetaan kodin ja koulun eri henkilöstöryhmien välistä yhteistyötä, jotta kouluruokailun merkitys oppilaan hyvinvoinnille ymmärrettäisiin ja sitä pyrittäisiin tukemaan kaikilla tahoilla. Kouluruokailun käytännön järjestämiseen annetaan ohjeita ruokailun ajoittamisesta, ruokailuympäristöstä, välipaloista ja aterioiden ravintosisällöstä.

Kuluttajataitoja opitaan liian myöhään ja liian vähän. Selvitys oppikirjojen sisältämästä kuluttajatiedosta.Taina Mäntylä ja Eija Kuoppa-aho, Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/2008.
Kuluttajakasvatuksen aiheet on perinteisesti ymmärretty taidoiksi, joita teini-ikäiset tarvitsevat aikuisuutta varten. Yhteiskunnan ja markkinoiden muutosten seurauksena kuluttajataitoja tarvitaan kuitenkin jo ensimmäisistä kouluvuosista lähtien. Eräs esimerkki tästä on se, että yhä nuoremmilla lapsilla on käytössään maksuvälineeksi rinnastettava matkapuhelin. Vaikka lapset ovat usein teknisesti taitavampia kuin vanhempansa ja opettajansa, kuluttajina he eivät ole yhtä kehittyneitä. He tarvitsevat ohjausta, jotta pystyvät toimimaan markkinoilla turvallisesti. Kuluttajaviraston selvityksen mukaan nykyiset oppikirjat eivät riitä yksinään vastaamaan opetussuunnitelman ja muuttuvan yhteiskunnan vaateisiin. Käytännössä kuluttajakasvatuksen aihepiirejä käsitellään oppikirjoissa vasta seitsemännestä vuosiluokasta ylöspäin ja silloinkin niukasti. Esimerkiksi kuluttajan perusoikeudet ja velvollisuudet kaupankäynnissä jäävät vähälle huomiolle. Oppilaiden on myös usein vaikea saada aiheista kokonaiskuvaa, koska teemat on pilkottu useampien eri oppiaineiden alle.

Utelias Kokki - Elintarviketietoa ja -kemiaa ruoanvalmistajalle (näyte, pdf)
- Kirsti Parkkinen, Kaija Rautavaara
Korkeakoulujen ja yliopistojen käyttöön laadittu oppimateriaali, joka käytännönläheisenä soveltuu myös peruskoulun ja lukion kotitalousopetukseen lisäaineistoksi ja esimerkiksi lähdekirjaksi oppilaiden syventäviin tehtäviin. Kirja käsittelee elintarvikkeiden koostumusta ja ominaisuuksia ja tarkastelee ruoanvalmistuksen ilmiöitä luonnontieteen näkökulmasta. Se antaa virikkeitä oppiaineiden, kuten kemian ja kotitalouden, väliseen yhteistyöhön. Uusiin näkökulmiin ja lähestymistapoihin kannustavana se on erityisen tervetullut tieto- ja käsikirja opettajille.