Tavoitteet paikallisessa tai koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa

Kun laaditaan tai päivitetään paikallista/koulukohtaista opetussuunnitelmaa, on hyvä varmistaa kuluttajakasvatuksen kaikkien kuuden aihe-alueen tavoitteiden toteutuminen kokonaisuutena. Kuluttajakasvatuksella on yhtymäkohtia paitsi muihin oppiaineisiin kuin kotitalouteen myös aihekokonaisuuksiin. Tavoitteet ja sisällöt on hyvä avata ja läpikäydä yhteisesti sekä rajata vastuu-alueet ja lähestymistavat oppiaineittain tai aihekokonaisuuksittain. Näistä voi rakentaa esimerkiksi yhteisiä teemoja sekä valita sopivat sisällöt ja menetelmät. Sisältöjen osuminen ajallisesti lähelle toisiaan on hyvä tarkistaa. Tämä edesauttaa oppimista, vaikka oppiaineet eivät yhteisiä projekteja toteuttaisikaan..

Perusopetuksessa tavoitteena on sellaisten välineiden ja valmiuksien hankkiminen, joiden avulla oppilas pystyy perehtymään, ymmärtämään ja kokemaan kuluttajuuden ja markkinoiden monimuotoisia ilmiöitä.

Perusopetuksen ylemmillä luokilla kehittyvät:

  1. Arkielämän käytännön tiedot ja -taidot
  2. Aktiivisen kuluttajakansalaisen osaaminen yhteiskunnassa
  3. Kuluttajanäkökulman sisältävä asenne yrittäjyyteen

Kuluttajakasvatusta toteuttavat monet oppiaineet. Parhaaseen tulokseen pääsee tekemällä oppiaineiden välistä yhteistyötä esim. teema ja projektiopetusta. - ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston opetusaineistoissa on valmiita tehtäviä projekteiksi. Aineistoja käytettäessä kannattaa sopia missä oppiaineessa kutakin aineistoa käytetään. Aineistot on suunniteltu soveltuvaksi monen eri oppiaineen yhteyteen.

Teksti: Taina Mäntylä