Opitaan arkielämän taitoja

"Oppilas oppii toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulutukseen liittyviä ongelmia."

Tavoitteena on ohjata oppilasta toteuttamaan kuluttajaosaamistaan arkielämässään ja oppimaan etsimään luotettavaa tietoa valintojensa pohjaksi.

Oppilaalla on tietoja ja taitoja, joita tarvitaan riippumattomana, kriittisenä ja valveutuneena kuluttajana.
Oppilas osaa käyttää resursseja järkevästi ja hoitaa omat raha-asiansa kuten

 • ymmärtää oman talouden suunnittelun tarpeellisuuden ja hyödyt
 • ymmärtää yksityistalouden keskeiset käsitteet
 • osaa suunnitella omia käyttömenojaan ja hankintojen rahoitusta suhteessa omiin resursseihin
 • tuntee ja osaa käyttää tietoteknisiä tapoja hoitaa raha-asioita (mm. laskujen maksaminen ja ostaminen verkossa)
 • tuntee hankintojen rahoitusvaihtoehtoja (säästäminen, lainaaminen)
 • ymmärtää lainanantajan ja lainanottajan välisiä suhteita
 • tietää, mitä tapahtuu, jos jättää laskut tai velat maksamatta
 • osaa hakea apua ja neuvoja oman taloutensa kuntoon saattamiseen
 • omaksuu taloudellisen ja ympäristötietoisen näkökulma erilaisiin kodin menoihin
 • osaa vertailla hintoja, rahoitusvaihtoehtoja ja lainakustannuksia ja arvioida hinta-laatusuhdetta.

Oppilas osaa valvoa oikeuksiaan ja tietää velvollisuutensa kuluttajina kuten

 • tietää sopimuksen merkityksen ja velvoitteet kummallekin osapuolelle
 • tietää, että tehty kauppa on sitova sopimus ja mitä se merkitsee
 • tietää, mitä tietoja hänellä on oikeus saada ennen ostopäätöstä ja sopimuksen tekemistä
 • tietää, mitä hänen on itse selvitettävä ennen sitovan sopimuksen tekemistä
 • tietää oikeutensa, jos tavarassa tai palvelussa on virhe, ja osaa tehdä valituksen
 • tietää, mitä takuu merkitsee, ja että tuotteen virheestä voi valittaa, vaikka takuuaika olisi päättynyt
 • tietää, miten menetellä, jos tuotteen markkinoinnissa tai sopimusehdoissa on kuluttajan kannalta harhaanjohtavia tai kohtuuttomia kohtia.

Oppilas osaa käsitellä itsensä kohdistuvaa kaupallista vaikuttamista kuten

 • osaa erottaa kaupalliset sanomat muun viestinnän joukosta
 • ymmärtää tiedon ja kaupallisen sanoman eron
 • tuntee markkinointiviestinnän eri muotoja ja mainonnan eri keinoja
 • ymmärtää, kuinka markkinoinnilla luodaan kysyntää mm. erilaisten elämäntyylien avulla
 • tietää, millä keinoin markkinointiviestinnällä vaikutetaan ostopäätöksiin
 • havaitsee että on olemassa erityisesti nuoriin vaikuttavia markkinointimenetelmiä esimerkiksi Internetissä ja erilaisissa peleissä.

Oppilas pystyy arvioimaan oman elämäntapansa ja kulutuksensa vaikutuksia ympäristöön ja tuotantoon/kulutukseen globaalista näkökulmasta kuten

 • ymmärtää, miten kulutus vaikuttaa ympäristöön
 • tuntee ympäristöön kohdistuvia uhkia
 • on tietoinen ihmisen roolista kuluttajana ja osana luontoa
 • tuntee eri ympäristö- ja eettiset tuotemerkit ja oppia käyttämään niitä
 • osaa lajitella kodin jätteet
 • tietää, miten toimia, jotta resurssien tuhlausta voitaisiin vähentää
 • osaa pohtia resurssien käyttöä ja jakoa
 • tuntee kotitalouksien aikaansaamia ympäristöuhkia
 • tuntee tuotantotapojen eettisiä seuraamuksia ihmisille ja eläimille.

Oppilas osaa valita ja valmistaa ravitsevaa ja ympäristön kannalta oikeanlaista ruokaa sekä hoitaa kotityöt järkevästi kuten

 • osaa valita ruokaa, joka koostumukseltaan vastaa terveyden, hyvinvoinnin ja ympäristön asettamia vaatimuksia
 • osaa lukea pakkausmerkintöjä
 • tietää, mitä yksikköhinnat ovat ja osaa käyttää niitä ruokaostoksia tehdessään
 • noudattaa käyttöohjeita
 • ymmärtää järkevien ruokaostosten merkityksen
 • ymmärtää, mitä ravinnonkulutus merkitsee ympäristön kannalta.

Oppilas pystyy arvioimaan tuotteiden turvallisuutta ja laatua sekä käyttämään hyväkseen tuotetietoutta kuten

 • oppii ymmärtämään sekä tuotteiden turvallisuutta koskevaa informaatiota että turvallisuudesta kertovia merkintöjä
 • tietää, miten kodin kemikaaleja ja tulenarkoja aineita tulee käsitellä turvallisesti
 • tietää, miten ehkäistä tapaturmia kotona ja kodin ympäristössä - koulussa, vapaa-aikana ja työpaikalla
 • tuntee kotona ja koulussa käytettävien laitteiden turvallisuusmääräykset
 • osaa käyttää yleisimpiä teknisiä apuvälineitä niin kotona kuin koulussakin ja tietää, miten niitä tulee säilyttää, jotta niistä ei aiheutuisi vaaraa
 • tietää miten ja milloin käytetään turvallisuusvälineitä, kuten suojakäsineitä, hengityssuojaimia yms.
Teksti: Taina Mäntylä