Aihekokonaisuudet luonnon, kulttuurin ja yhteiskunnan viitekehyksessä

Eri aihekokonaisuuksien luonteet eroavat jonkin verran toisistaan, ja ne voidaan ryhmitellä esimerkiksi sen mukaisesti, miten paljon ko. aihekokonaisuus liittyy suoranaisesti nuoren omaan kehitykseen ja kasvuun  ja millainen yhteys kullakin aihekokonaisuudella on koulun toimintaa laajasti määrittelevien luonnon, kulttuurin tai yhteiskunnan suuntaan (ks. alla oleva kuvio).

 

Aihekokonaisuudet jäsennettynä ihmisen ja hänen luonto-yhteiskunta-kulttuuri-suhteen mukaisesti. 

Kolmion keskellä on koko perusopetuksen ytimen muodostama ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuus ja välittömästi sen ympärillä muut nuoren omiin valintoihin, vastuuseen ja vaikuttamiseen liittyvät kokonaisuudet sijoitettuna sen mukaan, miten vahva suhde niillä on luontoon, kulttuuriin tai yhteiskuntaan. Kolmion kehälle on sijoitettu selkeästi teknisiin ratkaisuihin ja teknologiaan liittyvät aihekokonaisuudet. Jäsentely toivottavasti auttaa löytämään oppiainetasolla kuhunkin aihekokonaisuuteen liittyviä eheyttäviä ominaisuuksia ja nivomaan eri aihekokonaisuuksia yhteen.

Kotitalousopetuksen yhteydessä luonnon, kulttuurin ja yhteiskunnan tarkastelu yhdessä muistuttaa kotitalouden kiinteästä yhteydestä luonnon ympäristöön, kulttuuriseen ympäristöön ja sosiaaliseen ympäristöön. Tämä kotitalouden  ympäristösuhdetta kuvaava tarkastelutapa oli yhtenä kokoavana piirteenä jo vuoden 1994 kotitalouden opetussuunnitelman perusteissa ja sitä tukevassa Opetushallituksen tuottamassa virikemateriaalissa. Käsittelytapa saa monella tavalla vahvistusta uusien aihekokonaisuuksien sisällöistä.

Teksti: Kaija Turkki | Kuva: Elvi Turtiainen