Lähteitä ja lisätietoja

  • Aho, K.  (toim) 1994. Elämyksiä ja elämisen taitoja. Opetushallitus 14. Helsinki: Painatuskeskus.
  • Cantell, H. (toim) 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja. PS-kustannus, Opetus 2000. Juva: WS Bookwell Oy.
  • Haapala, A. (toim).  2002. Tulevaisuuskasvatus. PS-kustannus, Opetus 2000. Juva: WS Bookwell Oy.
  • Kansanen, P. & Uusikylä, K. 2002. Luovuutta, motivaatiota, tunteita. Opetuksen tutkimuksen uusia suuntia.  PS-kustannus, Opetus 2000. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino oy:
  • Launonen, L. & Pulkkinen, L. (toim) 2004. Koulu kasvuyhteisönä. Kohti uutta toimintakulttuuria. PS-kustannus. Keuruu:Otava.
  • Luukkainen, O. (toim). 1998. Tulevaisuuden tekijät. Uuden opettajuuden mahdollisuudet. Jyväskylä: Atena.
  • Metso, T. 2004. Koti, koulu ja kasvatus - kohtaamisisa ja rajankäyntiä. Turku: Pallosalama Oy.
  • Pantzar, M. 2000. Tulevaisuuden koti. Arjen tarpeita keksimässä. Keuruu: Otava.
  • Pulkkinen, L. 2002. Mukavaa yhdessä. Sosiaalinen alkupääoma ja lapsen sosiaalinen kehitys. PS-kustannus. Keuruu: Otava.
Teksti: Kaija Turkki