Opetussuunnitelman kehittäminen toimintatutkimuksena

Kotitalouden kokonaisvaltaisen tarkastelun kannalta on tärkeää, että kotitalouden opetuksessa yhdistetään keskeiset sisällöt ja kotitalouden taidot toisiinsa, vaikka ne esitetään kotitalouden opetussuunnitelman perusteissa erillisinä. Keskeiset sisällöt ovat Perhe ja yhdessä eläminen, Ravitsemus ja ruokakulttuuri, Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta sekä Koti ja ympäristö. Näitä keskeisiä sisältöjä harjoitellaan opetustilanteissa yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoina, käytännön työtaitoina sekä tiedonhankinta- ja käsittelytaitoina.

Sulosen (2004) toimintatutkimuksena toteutetussa väitöstutkimuksessa uudistettiin kotitalouden opetussuunnitelmaa niin, että koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa painottui keskeisenä sisältönä Perhe ja yhdessä eläminen. Toimintatutkimuksen keskeisenä tavoitteena opetussuunnitelmatyön lisäksi oli löytää uusia toimintatapoja ja -malleja opetustyölle, uudistaa opettajan ajattelua sekä tutustua myös uudistettua toimintaa vahvistaviin käsitteisiin. Painotuksen valinta perustui Haverisen ja Martikaisen (1999) tutkimukseen, jonka mukaan vuorovaikutustaidot ja toisten huomioiminen muodostavat arjen hallinnan ytimen. Väitöstutkimus: 
”Opetussuunnitelman uudistamistyö opettajan ammatillisen kasvun välineenä – kohteena peruskoulun kotitalouden opetus”   (sisältää liitteenä opetussuunnitelman)

Toimintatutkimus vahvisti tutkivan otteen merkitystä opettajan työssä jaksamiselle ja kehittymiselle. Tämä tulee esille esimerkiksi siinä, että koulukohtaista opetussuunnitelmaa laatiessaan opettajan on pohdittava oman koulunsa ja opetustyönsä reunaehtoja. Tällaisia reunaehtoja ovat esimerkiksi koulun toimintakulttuuri, taloudelliset resurssit ja opettajan omat voimavarat sekä kiinnostuksen kohteet. Opettajalla on mahdollisuus painottaa tärkeimpinä pitämiään keskeisiä sisältöjä, kunhan opetussuunnitelman perusteissa esitetyt oppisisällöt toteutuvat koulun opetussuunnitelmassa ja käytännön opetustilanteissa. Kotitalouden opetussuunnitelmissa on perinteisesti painotettu ravitsemuksen ja ruokakulttuurin sisältöjä. Kotitalouden taitoina ovat korostuneet käytännön työtaidot. Yhteiskunnan muuttumisen myötä opettajan on hyvä miettiä, voisiko uusissa opetussuunnitelmissa painottaa muita kotitalouden keskeisiä sisältöjä ja kotitalouden taitoja.

Toimintatutkimuksen myötä syntyneessä opetussuunnitelmassa on  viisi opetusta eheyttävää kokonaisuutta (jaksoa). Jaksotus sopii käytettäväksi sekä jaksojärjestelmää että hajautettua työsuunnitelmaa noudattavissa kouluissa. Opetussuunnitelman suunnittelutyössä on huomioitu otsikoiden merkitys oppilaan ajatusta suuntaavana ja ajattelun kehitystä ohjaavana asiana.

Teksti: Katriina Sulonen ja Marika Taivaloja