Pohdittavaksi

Edellä esitetty kuvaus on yksi esimerkki siitä, miten kotitalouden opetusta voi toteuttaa tutkivalla otteella. Tähän tarvitaan opettajan halua kyseenalaistaa omaa opetustaan, mutta myös teoreettista pohdintaa opetuksesta, oppimisesta ja kotitalous-oppiaineesta itsestään. Väitöstutkimuksen myötä syntyneessä opetussuunnitelmassa  ydinasiana on koko lukuvuoden ajan yhdessä eläminen ja yhdessä tekeminen, mihin sidotaan muita kotitalouden oppisisältöjä.

Yhdessä tekeminen, yhteistyö ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuvat tämän hetken yhteiskunnassa entistä enemmän. Niin neuvottelutaito ja  työskentely erilaisten ihmisten kanssa kuin myös erilaisten kulttuurien kohtaaminen ovat asioita, joiden harjoitteluun kotitalouden oppitunneilla kannattaa varata aikaa. Varsinkin kun kotitaloustuntien aikana näitä arkielämään jatkuvasti liittyviä taitoja voidaan harjoitella todellisissa tilanteissa.

Väitöstutkimukseen liittyvä opetussuunnitelmatyö lähti liikkeelle siitä, että opettaja alkoi pohtia omaa rooliaan koulun kasvatus- ja opetustehtävässä. Tähän liittyen voitaisiinkin yhä useammin pohtia myös sitä, kuinka järkevää kotitalouden opettajan on rakentaa opetussuunnitelmaansa  esimerkiksi median myötä erilaisten ruokatrendien varaan. Kotitalous-oppiainetta ja kotitaloutta laajasti tarkastellen kenties olisi parempi  sisällyttää opetussuunnitelmaan asioita, jotka palvelevat oppilaan omaa arjen hallintaa, ohjaavat oppilasta tarkastelemaan omaa toimintaansa yhteisö–yhteiskunta -akselilla ja kasvattavat vastuuseen erilaisissa kotitalouden toimintaympäristöissä.

Teksti: Katriina Sulonen ja Marika Taivaloja