Esitellyt työtavat ja niiden keskeiset tavoitteet

Artikkelissa esitellyt työtavat ja niiden keskeiset tavoitteet on koottu alla olevaan taulukkoon.

TYÖTAVATTAVOITTEET

Käytännön työtaidot

Itseohjautuva harjoittelu toimintakorttien tai videomateriaalin avulla
Portfoliotyöskentely

ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoidon perustehtävien harjoittelu, itsearviointi- ja reflektointitaitojen harjoittelu&

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot

Toimintakokemusmenetelmät
Projektit
Tarinat
Luova ongelmanratkaisu

ryhmätyön sujuvuus, erilaisuuden sietäminen
yhteistyö- ja neuvottelutaitojen sekä vastuullisuuden kehittyminen
monimutkaisten arjen ongelmatilanteiden ratkaiseminen

Tiedonhankinta- ja käsittelytaidot

Käsitekarttamenetelmä

oppilaskeskeisyys, tiedonhankinta- ja käsittelytaitojen kehittyminen, jäsentyneen tietorakenteen muodostaminen, vastuun kehittyminen, syvä ja uutta luova oppiminen, loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisutaitojen sekä oman oppimisen arviointi- ja reflektointitaitojen harjoittelu

Teksti: Liisa Haverinen ja Pirjo Äänismaa