Esimerkki 1: Käytännön työtaitojen itsenäinen harjoittelu ja arviointi

Tavoitekuvaus

Tarkoituksena on aktivoida tavoitteellista työskentelyä ja tukea oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista. Tätä periaatetta tukee selkeästi kotitalous-oppiaineen luonteen kuvaus: ”Kotitalouden opetuksen tulee perustua käytännön toimintaan sekä ryhmässä toimimiseen sekä oppilaan omien lähtökohtien huomioon ottamiseen.“ Tavoitteiden mukaan oppilaat harjoittelevat ruokatalouden, asunnon ja tekstiilien hoitoon liittyviä perustehtäviä. Kun oppilaat valmistavat perusruokia ja huolehtivat työympäristöstä tai esiliinojen, pyyheliinojen ja pöytäliinojen pesusta, nämä toistuvat tehtävät opettavat jo sinänsä tavoitteellista työskentelyä. Työtapakuvausten tavoitteena on virittää pohdintaa siitä, miten oppilaiden omaehtoista aktiivisuutta, tavoitteellisuutta ja itseohjautuvuutta voitaisiin vahvistaa käytännöllisten työtehtävien aikana.

Työtapakuvaus: Itseohjautuva työtaitojen harjoittelu toimintakorttien tai videomateriaalin avulla

Työtilanteita organisoidessaan opettaja joutuu ratkaisemaan, mitä työtehtäviä olisi paras antaa jokaisen oppilaan harjoitella itsenäisesti ja omaehtoisesti ja mitä taitoja opitaan parhaiten parityönä tai ryhmässä harjoitellen. Yksilöllistä harjoittelua vaativia taitoja ovat esimerkiksi pöydän pyyhkimistaito, lieden puhdistustaito, astianpesutaito, silitystaito, kuorimistaito, taikinan valmistustaito jne. Ohjeet näihin keskeisiin työtehtäviin voivat olla kirjallisina työkortteina tai lyhyinä videoituina tuokiokuvauksina. Niitä käyttäen oppilaat voivat harjoitella itsenäisesti käytännön työtaitoja. Videomateriaalin tuottaminen voi toteutua yhteistyössä kuvaamataidon ja atk-opettajan kanssa niin, että oppilaat itse osallistuvat sen tekemiseen. Tällainen oppimateriaali “kehittää valmiuksia ottaa vastuuta omasta oppimisestaan, arvioida sitä ja hankkia palautetta oman toiminnan reflektointiin (OPS 2004, 12). Itseohjautuva harjoittelu tuo mahdollisuuksia opetuksen eriyttämiseen ja opettajalle jää aikaa seurata oppilaiden taitojen kehittymistä ja antaa yksilöllistä palautetta.

Itsearvioinnin yhdistäminen taidon harjoitteluun vahvistaa oppimisen tavoitteellisuutta.  Jokainen oppilas voisi laatia itselleen henkilökohtaisen suorituskortin tai vihko- tai kansio-muotoisen työkirjan erilaisista käytännön työtehtävistä. Vaatimuksena voisi olla esimerkiksi viisi erilaista ruokalajia, siivoustehtävää ja vaatehuoltotehtävää, joiden hyvää osaamista hän harjoittelee koulussa ja kotona. Työkirjaan liittyvä ohjattu itsearviointi suuntaa oppimista, ja opettajan tai kotiväen antaman palautteen avulla oppilaat harjaantuvat oman toiminnan reflektointiin. Työkirjatyöskentelyn voi laajentaa portfolioksi, jota oppilaat voivat työstää koulussa kotitaloustunneilla aina kun aikaa jää. Portfoliotyöskentely ohjaa oppilaita yksilöllisten tavoitteiden asettamiseen ja vastuuseen omien tavoitteiden saavuttamisesta. (Niikko, 2000.)

Teksti: Liisa Haverinen ja Pirjo Äänismaa