Lähteitä ja lisätietoja

 • Aalto M. 2000. Ryppäästä ryhmäksi. My Generation Oy; Aalto, Mikko 1995. Toiminta-kokemusaineisto kouluille, Nuorisokasvatussäätiö, Jyväskylä.
 • Kupias, P. 2000. Oppia opetusmenetelmistä. Helsinki: Educa-instituutti.
 • Niikko, A. 2000. Portfolio oppimisen avartajana. Helsinki: Tammi.
 • Sahlberg, P. (toim.)1989. Luonnontieteiden opetuksen työtapoja 2. Helsinki: Valtion painatuskeskus.
 • Sahlberg, P. 1996. Kuka auttaisi opettajaa? Jyväskylä studies in education, psychology and social research 119.
 • Åhlberg, M. 2002. Ympäristökasvatus koulun ja sen toimintojen laadunkehittämisenä: perusteita ja työvälineitä. Teoksessa M.-L. Julkunen (toim.) Opetus, oppiminen, vuoro-vaikutus. Toinen parannettu painos. Helsinki: WSOY, 302–321.
 • Äänismaa, P. 2002. Ympäristökasvatusta kehittämässä kotitalousopettajien koulutuksessa: kestävän kehityksen mukaisen asumisen ajattelu- ja toimintamallin kehittämistä toi-mintatutkimuksen avulla vuosina 1995–1998. Joensuun yliopiston  kasvatustieteellisiä julkaisuja 74.

Kotitalous-lehdessä esiteltyjä työtapoja

 • Äänismaa, P. 2001. Ideoita opetukseen, uusia työtapoja. Tulevaisuuspyörä. Kotitalous 65 (4), 12.
 • Äänismaa, P. 2001. 6-3-5-pienryhmämenetelmä tulevaisuuteen suuntautuvassa kotitalouden ympäristökasvatuksessa. Kotitalous 65 (5), 24.
 • Äänismaa, P. 2001. Käsitekartta korkealaatuisen oppimisen edistäjänä ja opettajan työvälineenä. Kotitalous 65 (7-8), 29 – 30.
 • Äänismaa, P. 2002. Vee-diagrammi korkealaatuisen oppimisen apuna. Kotitalous 66 (1), 28 – 29.
 • Äänismaa, P. 2002. Kalanruoto-diagrammi luovan ongelmanratkaisun välineenä. Kotitalous 66 (2), 10 – 11.
Teksti: Liisa Haverinen ja Pirjo Äänismaa