Oppilaan arviointi

Oppilasarvioinnin kehittäminen edellyttää opettajan omien arviointikäytäntöjen ja niiden taustalla vaikuttavien tekijöiden itsearviointia ja reflektointia. Opettajan arviointikäytännöt kertovat opettajan didaktisen ajattelun ytimestä. Arviointi on opettajan ja oppilaan kannalta opetussuunnitelman konkretisoitumista käytännössä. Ellei arviointi uudistu ja tue uudistuvaa opetussuunnitelmaa, eivät myöskään opetus ja oppiminen kehity.

Opetussuunnitelman paikallisessa osuudessa tulee määritellä yleiset ja oppiainekohtaiset periaatteet. Oppilaan arvioinnin tulee vastata vallitsevaa tieto-, oppimis- ja opetuskäsitystä. Opetussuunnitelman perusteiden (2003) mukaisessa oppimiskäsityksessä oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi, jonka kautta syntyy kulttuurinen osallisuus. Oppiminen tapahtuu itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja vertaisryhmän kanssa. Opittavana on uuden tiedon ja uusien taitojen lisäksi oppimis- ja työskentelytavat, jotka ovat elinikäisen oppimisen välineitä.

Teksti: Marja Myllykangas