Mitä arvioidaan?

Oppilaan edistymistä, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan suhteessa opetussuunnitelman tavoitteisiin ja kuvauksiin oppilaan hyvästä osaamisesta.

Kotitalousopetuksessa arvioidaan oppilaan edistymistä yhteistyö- ja vuorovaikutustaidoissa, käytännön työtaidoissa sekä tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaidoissa. Kotitalousopetuksessa yhdistyy ilmiöiden teoreettinen ja käytännöllinen hallinta, jolloin tiedon ja taidon suhde on välitön. Tavoitteena on kehittää arjen hallinnan edellyttämiä käytännön työtaitoja, yhteistyövalmiuksia ja tiedonhankintaa sekä niiden soveltamista arkielämän tilanteissa. Tehtävänä on ohjata oppilasta ottamaan vastuuta terveydestään, ihmissuhteistaan ja taloudestaan sekä lähiympäristön viihtyisyydestä ja turvallisuudesta.

Työskentelyn arviointi on osa oppilaan oppimistaitojen arviointia ja sisältyy kotitaloudessa oppiaineen arvosanaan. Työskentelyn arviointi kohdistuu oppilaan taitoon suunnitella, säädellä, toteuttaa ja arvioida omaa työtään. Arvioinnissa otetaan huomioon myös se, miten vastuullisesti oppilas työskentelee ja miten hän toimii yhteistyössä toisten kanssa. Käyttäytymistä arvioivat kaikki oppilasta opettavat opettajat.

Seuraavaksi on kuvattu, millaisia yksittäisiä taitoja kukin taitoryhmä pitää sisällään.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja ovat

 • keskustelun perustaidot
 • vuorovaikutustaidot
 • kuuntelutaidot
 • havainnointitaidot
 • havainnointeihin reagointitaidot
 • puhuminen
 • taito työskennellä ryhmässä
 • taito työskennellä yksin
 • taito päästä sopimukseen.

Käytännön työtaitoja ovat

 • taito suunnitella ja organisoida työtä
 • taito suunnitella ja organisoida toimintaansa
 • taito käyttää välineitä ja koneita sekä teknologiaa
 • taito tehdä käsillä
 • taito ylläpitää järjestystä
 • taito toimia hygieenisesti
 • taito toimia ergonomisesti
 • taito toimia turvallisesti
 • taito ottaa huomioon aineelliset voimavarat (aika, raha ja energia)
 • taito ottaa huomioon esteettisiä seikkoja.

Tiedonhankinta- ja tiedonkäsittelytaitoja ovat

 • taitoa hankkia ja etsiä tietoa
 • taito arvioida ja vertailla tietoa
 • taito ratkaista ongelmia
 • taito mitata ja laskea
 • taito lukea ja tulkita merkkejä ja symboleja
 • taito seurata kirjallisia ja suullisia ohjeita.

Arvioinnin kohteena olevia taitoja tulisi konkretisoida sisältöalueittain, sillä opetussuunnitelman perusteiden mukaan oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulee antaa etukäteen tietoa arvioinnin perusteista ja pyydettäessä on selvitettävä jälkikäteen, miten niitä on arvioinnissa sovellettu. Oppilaille tulisi esitellä perustellen, mitä kotitalouden taidot käytännössä tarkoittavat. Samalla tulee esiteltyä myös kotitalouden sisältöalueet ja toimintaa kotitalousluokassa.

Esimerkiksi
Taito toimia hygieenisesti 
– Henkilökohtainen siisteys, kuten käsien pesu tai hiusten ja vaatteiden suojaaminen on tärkeää….
– Työympäristön siisteys, kuten työvälineiden, -koneiden ja pintojen puhdistaminen on tärkeää… 

 

 

 

 

Oppilaalle ja hänen huoltajalleen tulisi esitellä kotitalouden arvosanan määräytymisperusteet ja erityisesti kriteerit arvosanan 8 saamiseksi. Kotitalousopetuksessa pitkään käytetty taulukkoon laadittu esitys on edelleen hyvin havainnollinen ja toimiva tapa tuoda arvosanojen kriteerit esille, tiedottaa oppilaan edistymisestä sekä käyttää lomaketta arviointikeskustelujen pohjana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuviossa esitetään kotitalouden taitojen perusta ja päämäärä sekä arjen hallinnan laadulliset tasot. Kotitalousopetuksessa voidaan ajatella arjen hallinnan muodostuvan kolmesta tasosta, jolloin taitojen hallintaa voidaan tarkastella kolmella laadullisella tasolla, jotka ovat tiedän-taso, taidan-taso (arvosana 8) ja ymmärrän-taso.

 

 

 

 

 

 


Teksti: Marja Myllykangas | Kuvat: Elvi Turtiainen