Paikallinen opetussuunnitelmatyö

Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet on vahvistettu tammikuussa 2004. Ne otetaan käyttöön kuntien omien ratkaisujen ja aikataulun mukaan viimeistään vuonna 2006. Uusi tuntijako otetaan käyttöön samanaikaisesti uuden opetussuunnitelman kanssa.

Uudet ops-perusteet ovat kaikkien aineiden osalta rakenteeltaan samanmuotoiset. Ingressissä kuvataan aineen yleiskuvaus ja lisäksi määritellään tavoitteet, keskeiset sisällöt sekä päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8.

Kotitalouden sisältöalueet ovat: Ravitsemus ja ruokakulttuuri, Koti ja ympäristö, Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta sekä Perhe ja yhdessä eläminen.

Tuntijako

Valtakunnallinen tuntijako antaa pohjan ja raamit kunnalliselle tuntijaolle. Kunta itse päättää, noudatetaanko koko kunnassa samaa tuntijakoa vai vaihteleeko tuntijako esim. alueittain tai kouluittain. Kotitaloustunteja on määrätty valtakunnalliseen tuntijakoon vuosiluokille 7–9 yhteensä 3 tuntia. Kunta itse määrää millä variaatiolla se nämä kolme tuntia järjestää.

Kunta voi itse päättää myös, miten sijoittaa pakolliset 13 valinnaisainetuntia.

Uutena oppiaineena kaikille opetettava terveystieto tarjoaa lisätuntimahdollisuuden myös kotitalousopettajille. Kotitalousopettajat ovat siirtymäkauden ajan vuoteen 2012 päteviä opettamaan terveystietoa.

Valinnaisaineet

 • Valinnaisaineita on yhteensä 13 tuntia koko peruskoulua varten.
 • Oppilaalla on subjektiivinen oikeus valita mitä tahansa valinnaisainetta pakolliset 13 valinnaisainetuntia.
 • "Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden, erityisesti taide- ja taitoaineiden, mukaan luettuna kotitalous, sekä haluttaessa aihekokonaisuuksien tietoja ja taitoja oppilaan valinnan mukaisesti." 
 • Opetuksen järjestäjä voi halutessaan ylittää perusopetuksen määrittelemät oppilaan vähimmäistuntimäärät. Tällöin ylittävä osuus voi sisältää myös valinnaisaineita.
 • Valinnaisaineet määritellään joko kunnan tai koulun opetussuunnitelmassa: aineen nimi, laajuus, mille luokalle kurssi pidetään, tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit.

Mitä kotitalouden kunta- tai koulukohtaisen opsin tulee sisältää?

Eri oppiaineiden tavoitteet ja oppisisällöt pitää jakaa opetussuunnitelmaan vuosiluokittain. Tämä on helppoa ainakin niissä kunnissa, joissa kaikki kotitalouden pakollisesta kolmesta tunnista opetetaan samalla luokka-asteella. Mikäli tuntijako on muunlainen, pitää myös tavoitteet ja sisällöt jakaa eri vuosiluokille.

Valtakunnallisissa perusteissa on sanottu, että opetussuunnitelmassa täsmennetään perusteissa määriteltyjä tavoitteita ja sisältöjä sekä muita opetuksen järjestämiseen liittyviä seikkoja. Jokainen kunta päättää, mitä sisällytetään kunnalliseen ja koulukohtaiseen opetussuunnitelmaan.

Esimerkki kuntakohtaisen osuuden sisällöstä:

 • Ingressi – johdanto – yleistä aineesta
 • Oppimisympäristön kuvaus
  – fyysinen oppimisympäristö > mitä luokkaan tarvitaan, esimerkiksi minkälaisia välineitä
  – psyykkinen oppimisympäristö > miten tuetaan oppilaan oppimista
 • Aihekokonaisuuksien toteuttaminen opetuksessa
  – Miten jokainen aihekokonaisuus toteutuu kotitaloudessa?
  – Riittää että jokin osa jokaisesta kohdasta tulee käsiteltyä > esim. turvallisuus ja liikenne > kerrotaan esim. turvallisesta koneiden käytöstä ja työturvallisuusasioista.
  – Aihekokonaisuuksien opettamisesta kotitaloudessa on artikkeli tässä tukimateriaalissa.
 • Tavoitteet
  - Mikäli tuntijako on muu kuin kaikki pakolliset kolme tuntia seitsemännellä luokalla, tulee tavoitteet avata ja jakaa jokaiselle vuosiluokalle erikseen.
 • Sisällöt
  - Mitä tarkoittavat sisällöt omassa kunnassa tai koulussa?
  - Oman alueen, kunnan tai koulun omaleimaisuus.
 • Arviointi
  - Valtakunnallisista perusteista otetaan sellaisenaan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 tai ainakin tulee viitata valtakunnallisiin perusteisiin. päättöarvioinnin kriteereitä ei saa muuttaa kunnissa. Kaikissa Suomen kouluissa noudatetaan samoja päättöarvioinnin kriteereitä.
  - Kuvataan se, mitä arvioidaan (oppilaan edistymistä ja työskentelyä suhteessa oppiaineen tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin). Yleisesti voidaan kuvata mm. Arviointitapoja kotitaloudessa, kuten esimerkiksi jatkuva havainnointi, keskustelut ja palautteen antaminen eri tavoin, kirjalliset kokeet, tuntiaktiivisuuden seuraaminen, oppilaan itsearviointi, jne.
  Kotitalouden arvioinnista on oma artikkelinsa tässä tukimateriaalissa.
 • Valinnainen kotitalousopetus
  - Katso ohjeet aiempaa tästä artikkelista

Jokaisen kotitalousopettajan on huomioitava seuraavat seikat:

 • Tuntijaossa on oltava tarkkana: Miten sijoitetaan kotitalouden kaikille yhteiset 3 tuntia?
 • Miten sijoitetaan valinnaisaineet > mihin tunnit, mitkä aineet, kuka opettaa?
 • Miten valinnaisaineet rakennetaan opetussuunnitelmaan kotitalouden osalta?
 • Miten kuntakohtaisen opetussuunnitelman sisällöö avataan kaikille yhteiseen opetukseen ja miten mahdollisesti tuodaan esiin paikallisuus?
 • Päivitä oma vuosisuunnitelmasi vastaamaan uusia perusteita.
Teksti: Tuula Ahola