Vahvuutena kotitalousopetuksen kokonaisuus

Kotitalous on sisällöllisesti laaja oppiaine, joka rakentuu sekä luontoon ja kulttuuriin että yhteiskuntaan nojautuviin asiakokonaisuuksiin. Tästä johtuen kotitalouden tietopohja on laaja ja välttämättömyys eri tieteenaloilta peräisin olevan tiedon käyttöön on ilmeinen. Mukana on sekä luonnon- ja teknisiin tieteisiin liittyvää ainesta että humanistisiin ja yhteiskuntatieteisiin nojautuvaa tietoperustaa. Lisäksi käytännön toimintatilanteissa vaikuttavat jokaisen opettajan ja oppilaan oma kokemustausta sekä eletyn elämän kautta muotoutuneet tulkinnat. Se lisää erilaisuuden läsnäoloa opetustilanteissa.

Tästä moninaisuudesta ja monitasoisuudesta johtuen on tärkeää rakentaa itselle tarkastelutapoja tai jäsennyksiä, joilla tätä laajaa tietopohjaa on mahdollista hyödyntää. Oheisessa kuviossa on yksi tällainen jäsennys, jossa opetussuunnitelmassa todetut kotitalousopetuksen tehtävät (kehällä), sisältöalueet (nelikenttä) ja keskeiset painotukset (ydin) on koottu yhteen.

 

Kotitalouden tavoitteet, sisällöt ja keskeiset painotukset.

Oppilaan kokonaisvaltainen tukeminen

Opetussuunnitelman perusteiden mukaan kotitalousopetuksessa on keskeistä oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen. Oppiaineen luonne ja opetuksessa toteutettavat monimuotoiset työtavat antavat tähän erinomaiset edellytykset. Kotitaloudessa yhdistyvät yksilön kasvun tukeminen, terveellisten elintapojen ja sosiaalisen vastuun toteuttaminen sekä kestävän kehityksen mukaisten resurssien käytön ja kulttuurisen pääoman vaaliminen. Kotitalousopetus toteuttaa ravitsemus- ja terveyskasvatuksen, kuluttaja-, kansalais- ja ympäristökasvatuksen sekä perhekasvatuksen samoin kuin monikulttuurisuus- ja tulevaisuuskasvatuksen periaatteita. Näiden kautta syntyy vahvoja siteitä monien muiden oppiaineiden opetussuunnitelmiin, joista terveystieto vuosiluokille 7–9 uutena oppiaineena vaatii oman erityishuomionsa.

Teksti: Kaija Turkki | Kuva: Elvi Turtiainen