Aihekokonaisuudet

Oppilaan kykyä mieltää oppimaansa ja saada kokonaiskuvaa asioista edistetään tekemällä oppiaineiden välistä yhteistyötä. Aihekokonaisuuksista Ihmiseksi kasvaminen, Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys sekä Viestintä ja mediataito toteutuvat keskeisesti kuvataiteen opetuksessa. Onkin mielekästä opettaa näitä sisältöjä yhteydessä musiikin, historian ja äidinkielen, maantieteen, uskonnon, elämänkatsomustiedon, käsityön ja tietotekniikan opetuksen kanssa.

Osallistuvan kansalaisuuden ja yrittäjyyden aihekokonaisuutta käsitellään kuvataideopetuksessa taiteilijan, taidekäsityöläisen ja suunnittelijan ammattien kautta. Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä on kuvataiteessa erityisesti ympäristön esteettisten ja eettisten arvojen käsittelemistä sekä käytettävien materiaalien tarkastelua kestävän kehityksen kannalta. Kuvataiteessa keskeiset esteettiset arvot ovat tärkeä osa kestävää kehitystä: esteettisesti korkeatasoista ja miellyttävää ympäristöä suojellaan huolella ja pitkään. Ihminen ja teknologia -aihekokonaisuutta kuvataiteessa käsitellään monien taiteen ja viestinnän teknologioiden, työtapojen, materiaalien ja välineiden kautta. Turvallisuus ja liikenne -aihekokonaisuutta käsitellään kuvataiteessa materiaalien ja työskentelyvälineiden oikean käytön ja työtapojen harjoittelemisen kautta.

Oppiaineiden välisessä integraatiossa on aina pidettävä mielessä, että kuvataiteen oppimisessa on sellaisia herkkiä, esteettisyyteen ja omaan kokemukseen liittyviä asioita, jotka voivat jäädä syrjään, jos oppimiskokonaisuudet ovat liiaksi kirjallisen tiedon kuormittamia. On jäätävä aikaa ja tilaa oppilaan kokemuksille, ihastelulle, arvioinneille ja pohtimiselle. Integroitujen aihekokonaisuuksien kuvittaminen saattaa jonkin asian kannalta olla hyödyllistä, mutta taiteen oppimista se ei ole. Kuvataiteen oppimisprosessiin sisältyy uuden keksimistä, havaintojen herkistämistä, luovaa mielikuvitusta ja leikkiä.

Kokonaisvaltainen aistisuus, leikki ja mielikuvitus eivät tunne oppiaineiden välisiä raja-aitoja. Oppilaalle merkittäviä taidekokemuksia voivat olla juuri sellaiset, joissa eri aistialueiden havainnot, kokemukset ja ilmaisut saavat oman osansa. Musiikin tuottaminen ja kuunteleminen, tanssi ja näytteleminen, eläytyminen elokuvaan tai liikkeen ja tilan havainnoiminen johdattavat kuvalliseen toimintaan, johon oppilaat voivat kokonaisvaltaisesti antautua. Silloin myös kuvallisen toiminnan tuotokset syventyvät ja paranevat.

Katso myös tehtävä:
Kuinka yhdessä tehtäväkokonaisuudessa voidaan oppia monia asioita? Tehtäväkokonaisuus 7. luokalla.

Teksti: Sirkka Laitinen