Kulttuurinen osaaminen

Kulttuurisella osaamisella tarkoitetaan tässä, että oppilaalle on muodostunut käsitys omasta kulttuuristaan suhteessa muihin kulttuureihin. Tämä vahvistaa oppilaan identiteettiä, mutta samalla heissä  kehittyy myös suvaitsevaisuus ja ymmärrys kulttuurieroja ja niiden taustoja kohtaan. Yhä useammin yksilön juuret ovat monikulttuuriset.

On sanomattakin selvää, ettei peruskouluopetus riitä kattamaan kaikkia maailman kulttuureja. Maailma globalisoituu kuitenkin yhä kiihtyvällä vauhdilla. Ihmiset matkustelevat ja liikkuvat yhä enemmän, Suomeen tulee maahanmuuttajia. Kulttuurien kohtaaminen johtaa ristiriitoihin, joiden ratkaiseminen voi olla vaikeaa. Ihminen on aina luonnostaan pelännyt kaikkea outoa ja erilaista. Tässä tilanteessa on erilaisuuden ymmärtäminen tärkeää. Usein ei tarvitse matkustaa kauas erilaisuutta kohdatakseen. Tavallisessa suomalaisluokassa voi olla maahanmuuttajia, oppilaita, joilla on erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat. Suomen- ja ruotsinkielisellä kulttuurilla on toisistaan poikkeavia ominaispiirteitä, samoin saamelais- ja romanikulttuurilla. Näiden eroavuuksien käsittely luokassa varhaisessa vaiheessa vähentää ennakkoluuloja ja voi myös ehkäistä  mahdollista kiusaamista.

Opettajan rooli

Opettajan tehtävänä on tutustua oppilaiden kulttuuritaustoihin ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen eri aikakausina. Kulttuurit ovat kautta aikojen saaneet toisiltaan vaikutteita. Nykyään tämä prosessi tapahtuu yhä nopeammin. Nykyään saamme yhä enemmän tietoa vieraista kulttuureista myös median tai Internetin välityksellä, mutta ensisijaisesti oppilaat tutustutetaan  lähiympäristön monikulttuurisuuteen.

Peruskoulun aikana  on hyvä toteuttaa pitkäjänteisiä projekteja, jotka keskittyvät johonkin kulttuuriin. Kulttuuriprojektit toteutetaan mieluiten usean oppiaineen yhteistyönä. Tällöin voidaan paneutua ajattelutapoihin, tottumuksiin ja perinteisiin, jotka poikkeavat omistamme.

Kulttuuriorientoitumisen perusteet

  • Oppilas tulee tietoiseksi omasta kulttuuristaan ja oppii arvostamaan sitä.
  • Oppilas ymmärtää, että on olemassa eri kulttuureja, ja että niiden sisällä on myös yksilöllisiä eroja.
  • Oppilas ymmärtää, että kulttuurieroilla on aina historialliset ja yhteiskunnan kehitykseen liittyvät syyt eri aikoina ja eri maissa.
  • Oppilas ymmärtää, että opiskelun avulla on mahdollista tutustua ja  oppia arvostamaan kulttuurien välisiä eroja.
  • Oppilas ymmärtää, että oma kulttuurimme  on aikojen kuluessa saanut paljon vaikutteita muualta ja että kulttuurien välillä on jatkuvaa vuorovaikutusta.

Oma kulttuuri-identiteetti

Koulun tehtävänä on tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin etsinnässä, auttaa heitä analysoimaan, tulkitsemaan sekä tarkastelemaan kriittisesti nykyajan kulttuurivirtauksia. Kuvataiteen osalta tämä kattaa kaiken pukeutumisesta ja oman huoneen sisustamisesta eettisiin ja esteettisiin pohdintoihin. Pohditaan henkilökohtaisia valintoja, ehkä myös oikeutta olla erilainen. Kuvataide voi tukea oppilasta monitasoisen yhteiskuntamme ymmärtämisessä sekä oman identiteetin rakentamisessa.

Kirjallisuutta

Anna-Christina Forsman 1997. Att initiera visuellt tänkande. Lisensiaattityö.  TaiK, Helsinki,1997.
Britt Paulsen 1996. Billedkunst og kunnskap . Oslo: Cappelen Akademisk.

Ruotsinkielinen alkuperäisteksti: Acci Forsman | Toimitus suomeksi: Liisa Piironen ja Inari Grönholm