Lähtökohtia kuvataideopetuksen järjestämiselle

Kuvataiteen perusopetuksen perusteissa lähdetään siitä, että oppilaita ohjataan tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Taideoppimisessa havaintoja, ajattelua, tunteita, tuottamista, tulkintaa ja arvottamista ei nähdä irrallaan toisistaan. Oppilaan oma kuvailmaisu luo perustan oppimiselle ja kulttuuriselle osaamiselle. Kun oppilas tekee ja tulkitsee kuvia, hänen identiteettinsä rakentuu ja toimijuus niin omassa elämässä kuin yhteiskunnassakin vahvistuu. Opetuksen keskiöön nousevat aikaisempaa voimakkaammin kulttuuriseen moninaisuuteen ja muutokseen liittyvät kysymykset.

Kokonaisvaltaisessa taideoppimisessa lopputulosta ja prosessia pidetään samanarvoisina. Kuvailmaisun keinoihin, toimintamuotoihin ja lähestymistapoihin vaikuttaa kulloisenkin opetusryhmän tarpeet ja toiveet. Oppimisen kokonaisvaltaisuuteen liittyy olennaisesti moniaistisuus ja ilmiökeskeisyys sekä yhteydet muihin oppiaineisiin ja niiden tietämisen tapoihin. Siten kuvataiteen yhtenä keskeisenä tavoitteena on myös monilukutaidon kehittymisen tukeminen. Kuvataiteessa monilukutaitoa kehitetään hyödyntämällä visuaalisuuden rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja. Taidekasvatuksella on keskeinen rooli opetuksen eheyttämisessä sekä laaja-alaisen osaamisen kehittämisessä.

Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Kuvataiteen opetus jäsentyy perusteissa neljään tavoitealueeseen, jotka ovat visuaalinen havaitseminen ja ajattelu, kuvallinen tuottaminen, visuaalisen kulttuurin tulkinta sekä esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen. Kuvailmaisu nähdään osana kaikkea taiteelle ominaista työskentelyä, tutkimista ja uuden oppimista. Siten kuvien tekeminen kuuluu kaikkiin taideoppimisen ulottuvuuksiin / neljään tavoitealueeseen. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa neljä kuvataiteen tavoitealuetta jäsennetään kaikissa vuosiluokkakokonaisuuksissa samalla tavalla. Opetuksen tavoitteissa kuvataan ensin opettajan toiminta, sitten oppilaan toiminta ja lopuksi asiat/ilmiöt, joiden parissa työskennellään.

Opetuksen tavoitteita lähestytään valitsemalla kuvallisen työskentelyn lähtökohdiksi sisältöjä oppilaiden omista kuvakulttuureista, ympäristön kuvakulttuureista ja taiteen maailmoista. Kuvataiteelle luontevin ratkaisu on, että jokaisella vuosiluokalla pyritään kaikkiin opetukselle asetettuihin tavoitteisiin tutkimalla näitä kolmea sisältöaluetta. Näin opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt kasvavat opintojen edetessä vuosiluokalta toiselle.

Sisältöjen valinnan lähtökohtia ovat oppilaille merkitykselliset taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin teokset, tuotteet ja ilmiöt. Omaehtoisesti tehtyjä kuvia käsitellään etenkin oppilaiden osallistumisen ja vaikuttamisen näkökulmista. Ympäristön kuvakulttuureja tutkitaan oppilaiden laajenevan elinpiirin ja medioiden merkitysten kautta. Taiteen maailmoja tarkasteltaessa pohditaan erityisesti kulttuurista moninaisuutta taiteen tuottamisessa ja tulkinnassa. Kuvailmaisua ei enää määritellä yhdeksi kuvataiteen opetuksen keskeisistä sisältöalueista aiempien opetussuunnitelmien perusteiden tapaan.

Kuvataiteen kasvatus- ja opetustehtävä ankkuroidaan sille asetettuihin tavoitteisiin. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi lähestymistavat, keinot ja välineet voivat erota toisistaan. Keskeisenä pedagogisena lähtökohtana on, että oppilailla tulisi olla mahdollisuus kokeilla, harjoitella, käyttää ja soveltaa monipuolisia ilmaisukeinoja. Erilaisia kuvallisen tuottamisen tapoja ei arvoteta keskenään yleissivistävän koulun kuvataideopetuksessa. Oppilaita kannustetaan osallistumaan kuvataiteen opetuksen keskeisten sisältöjen valintaan. Kuvataiteessa valitut sisällöt rakentavat yhteyksiä oppilaille tuttujen ja heille uusien kuvien välillä. Oppilaiden kuvat ovat nyt yksi perusteiden keskeisistä sisältöalueista (Omat kuvakulttuurit), ja ne kuuluvat opetuksessa tutkittavaan visuaaliseen kulttuuriin.

Koulun tehtävänä on luoda oppimiselle puitteet, jotka mahdollistavat sekä perinteisempien että uudempien ilmaisunkeinojen harjoittamisen. Tavoitteisiin soveltuvat kuvailmaisun tavat valitaan yhdessä oppilaiden kanssa - heidän ilmaisulleen asettamat tarpeet huomioiden. Opetuksessa otetaan näin huomioon yksilölliset kuvailmaisun tarpeet ja mahdollistetaan työskentely yksin ja ryhmässä. Valituilla pedagogisilla ratkaisuilla tuetaan myös oppilaan pitkäjänteistä työskentelyä - tutkivaa ja tavoitteellista oppimista. Opintojen etenemistä voidaan lisäksi tukea kuvaamalla opetussuunnitelmassa kuvataiteen oppimisympäristöjen ja työtapojen sekä ohjauksen, eriyttämisen ja tuen erityispiirteitä kaikissa kolmessa vuosiluokkakokonaisuudessa.

OPS 2016