Taiteen tuntemus

Määritelmiä:

  • Käsitteellä  taiteen tuntemus tarkoitetaan, että oppilas pystyy orientoitumaan taiteen maailmaan ja että hänessä on herännyt kiinnostus sitä kohtaan. Oppiaine kuvataide kattaa piirustuksen ja grafiikan, maalaustaiteen, kuvanveiston, installaatiot, performanssin, arkkitehtuurin ja muotoilun, valokuvauksen ja elokuvat, tietokonetaiteen ja nykyään myös useat näiden yhdistelmät sekä kuvallinen media kaikkine sovelluksineen.
  • Vuoden 1998 koululaissa kuvaamataito-oppiaineen nimi muuttui kuvataiteeksi. Nimi kuvataide viittaa oppiaineen kulttuurisiin juuriin, joista on hyvä muistuttaa, osin taas kuvataiteen inspiroivaan monimuotoisuuteen, eli kykyyn tehdä kuvia monella eri tavalla. Oppiaineesta käytetään nimitystä kuvataide kaikissa englanninkielisissä maissa (Art) sekä kaikissa Pohjoismaissa Ruotsia lukuun ottamatta. Siellä oppiaineesta käytetään nimitystä Bild (=kuva).

Mitä taide on?

Tätä kysymystä pohditaan yhä useammin, eikä sille ole olemassa kaikenkattavaa vastausta. Taide on muuttunut historiallisten tapahtumien ja yhteiskunnallisten muutosten myötä. Kuvataide on jatkuvassa muutoksen tilassa. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että länsimaissa kuvataiteen kehityslinja on kulkenut uskonnollisista kuvista kauniiseen ja luonnonmukaiseen ja siitä edelleen abstraktiin ilmaisuun. Nykytaiteessa ilmaisu on kertovaa tai käsitteellistä. Siinä rakennetaan vuorovaikutustilannetta taideteoksen ja katsojan välille. Taiteilijan teoksissaan käsittelemät kysymykset kuten yhteiskunnallisten ongelmien, rodun, sukupuolisen identiteetin ja etnisten ryhmien olemassaolon oikeutuksen pohdinta, ovat nykytaiteen sisältöjä. Nykytaiteessa käsiteltyjä yhteiskunnallisia ongelmia ovat mm. maapallon ekologinen tila, globaalitalouden vaikutus ihmiskuntaan ja moni-identiteettisyys. Nykytaiteen rajut, kantaaottavat aiheet aiheuttavat usein katsojassa kielteisen tunnereaktion, kun etukäteisodotuksena on saattanut olla kauniin ja harmonisen taide-elämyksen kohtaaminen.

Kuvia on aina ollut olemassa, ja niitä tulee aina olemaan, koska niiden avulla voidaan välittää sellaista tietoa, jota muut ”kielet” eivät pysty ilmaisemaan. Eri aikakausilta ja eri kulttuureista peräisin olevien kuvien tarkastelu tarjoaa oikotien toisenlaisten perinteiden ja ajatustapojen ymmärtämiseen, mutta se lisää myös ymmärrystä omaa identiteettiä kohtaan. Kuvien kanssa työskentely voi sekä suorasti että epäsuorasti auttaa lapsia ymmärtämään omia tunteitaan, ajatuksiaan ja toiveitaan.

Opetussuunnitelman mukaan peruskoulussa tulee käsitellä taidehistorian keskeisiä virtauksia ja nykytaidetta. Yläluokkien oppilaiden tulee myös osata sijoittaa keskeiset taiteilijat ja taideteokset oikeaan kulttuurihistorialliseen yhteyteen.

Ruotsinkielinen alkuperäisteksti: Acci Forsman | Toimitus suomeksi: Liisa Piironen ja Inari Grönholm