Ohjeita opettajalle

Seuratanssi

Seuratanssi syntyy parhaimmillaan parin molempien osapuolien, musiikin ja tanssitilanteen yhteistuloksena. Siksi opetuksessa tulisi alusta asti mahdollisuuksien mukaan korostaa tanssin vuorovaikutuksellisuutta ja luovuutta. On ymmärrettävää että opetuksen alkuvaiheessa oppilaat ovat kiinni perusaskeleen askelkuviossa ja sen opetetussa suoritustavassa. Tunneilla olisi hyvä olla mukana harjoitteita, joiden avulla oppilaat ymmärtävät seuratanssin peruselementit; viemisen ja seuraamisen, musiikkiin tanssimisen sekä tanssitilanteen huomioonottamisen.

Parin kanssa tanssimisesta

Tanssimiseen on hyvä tutustua pikkuhiljaa, harjoittelemalla tanssiin liittyviä peruselementtejä yksin ja parin kanssa tapahtuvien leikkien avulla.  Varsinaiseen paritanssiin voi siirtyä esim. piirissä tai muissa muodostelmissa tapahtuvien tanssileikkien avulla. Näissä tansseissa kaikki tekevät yhtäaikaa samaa asiaa ja parinvaihdot kuuluvat olennaisena osana tanssin/leikin kulkuun. Kun parin kanssa tanssimiseen on totuttu, voidaan siirtyä varsinaisiin paritansseihin, joissa tanssijoina ovat “johtaja ja seuraaja”. Näillä termeillä vältetään poika-tyttöasian liiallista korostamista ja toisaalta mahdollistetaan aito paritanssitilanne myös luokissa, joissa on selkeä tyttö- tai poikaenemmistö.

Paritanssin aakkoset

Koska kaikki mukana olevat paritanssilajit sisältävät paljon samankaltaisia elementtejä, suositellaan opetusta aloitettavaksi kohdista Rytmiikka ja musiikkiin tanssiminen, Vienti ja seuraaminen, tanssiasennot ja -otteet. Sen jälkeen voidaan tutustua eri tanssien perusaskeleihin.

Suositeltavan materiaalin lisäksi tanssitunneilla on luonnollisesti hyvä olla mukana oman kehon tuntemukseen, motorisiin perusliikuntamuotoihin, vuorovaikutustaitoihin jne. tähtääviä leikkejä ja harjoituksia.  Leikkejä ja harjoituksia voidaan tehdä sekä yksin että pareittain. Kun työskennellään pareittain, on hyvä muistaa vaihtaa paria tasaisin välein jollakin selkeällä systeemillä, joka takaa sen, että kaikki saavat tanssia kaikkien kanssa.

Rytmiikka ja musiikkiin tanssiminen

Ydinalueen tärkeimpänä tavoitteena on auttaa oppilasta leikinomaisten harjoitusten avulla hahmottamaan musiikin perussyke ja mukauttamaan omaa liikkumistaan suhteessa siihen. Lisäksi voidaan tutustuttaa oppilaita eri tyylisiin musiikkeihin, jotta eri tanssilajien luonteenomaiset erot hahmottuisivat paremmin. Tähän ydinalueeseen liittyvät harjoitukset tehdään useimmiten ilman paria, jotta jokaisen oppilaan oma rytminen kyky pääsee kehittymään. Leikit toimivat luontevasti esim. tanssituntien aloitusleikkeinä.

Vienti ja seuraaminen, tanssiasennot ja -otteet

Avoin ote
Suljettu ote

Yksi paritanssin keskeisiä lähtökohtia on se, että toinen parista toimii viejänä ja toinen seuraajana, ja molemmilla on tärkeä rooli yhteisen tanssin onnistumisessa etenkin niissä lajeissa, joissa tanssiminen perustuu vapaaseen improvisaatioon. Tanssiasennot ja –otteet ovat samankaltaiset kaikissa paritanssilajeissa, joten ne voidaan opetella ensin ja nimityksiä voidaan tarkentaa lajikohtaisilla tunneilla.

Ydinalueen leikit ja harjoitukset tähtäävät siihen, että oppilas ymmärtää viejänä ja seuraajana toimimisen keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa näitä harjoituksissa ja yksinkertaisissa tanssikuvioissa käyttäen hyväkseen erilaisia tanssiasentoja ja –otteita. Vientiin ja seuraamiseen liittyvissä leikeissä on hyvä muistaa vaihtaa roolia parin kesken, jotta molemmat saavat käsityksen molemmista rooleista. Perinteisessä paritanssissa mies/poika toimii viejänä ja nainen/tyttö seuraajana. Koska koululuokissa voi olla enemmistö jompaakumpaa sukupuolta, suositellaan käytettäväksi ”johtaja ja seuraaja” -termejä.

Tanssileikit

Tanssileikkien tavoitteena on tutustuttaa oppilaita paritanssin maailmaan helppojen ja kaikille samanlaisten tanssien tai leikkien avulla. Tanssileikeille on ominaista se, että ne toistuvat tietyllä kaavalla ja että ne ovat helposti muunneltavissa käytettäviksi myös lajinomaisia tavoitteita varten teettämällä niitä tietylle lajille tyypilliseen musiikkiin lajille tyypillisiä asioita korostaen. Perusmuodossaan ne eivät vaadi muita alarutiineja kuin rytmisen kävelyn, joten oppilaat pystyvät suuntaamaan keskittymisensä leikin kulkuun.