Ohjeita opettajalle

Luonnossa liikkuminen on aina elämys. Maisemat, tuoksut ja äänimaailma ovat ainutkertaisia. Mukavat muistot luonnosta kasvattavat positiivisen luontosuhteen, joka innostaa luonnossa liikkumiseen. Kun luonto koetaan arvokkaaksi, halutaan myös tukea kestävää kehitystä luonnon puolesta.

Suunnistus on oiva tapa liikkua luonnossa. Kartan kanssa voi kulkea sinne, minne haluaa. "Ohjeita opettajalle" sisältää vinkit, jotka huomioimalla suunnistustunneista muodostuu mukavia elämyksiä.

 • Houkuttelevuutta
 • Tiedotus oppilaille
 • Hyvä maasto
 • Turvallinen alue
 • Hyvä kartta
 • Maastonkäyttöluvat
 • Suunnistaja ei liiku
 • Suunnistajan vastuu ympäristöstä
 • Sopiva suunnistustehtävä
 • Rastilippu näkyvillä
 • Varasuunnitelma
 • Opettajan ensiapupakkaus

Houkuttelevuutta

Luonto, haasteet, kaverit ja elämykset ovat asioita, joita lapset ja nuoret tutkitusti arvostavat suunnistuksessa. Sopiva maasto, hyvä kartta, oikean tasoiset suunnistustehtävät ja käytännölliset varusteet ovat tekijöitä, jotka takaavat oppilaille onnistumisen tunteen.

Suunnistus on suunnitelmien toteuttamista luonnon tarjoamalla areenalla. Luonnossa kulkiessaan ja omaa reittiä valitessaan voi kokea vapauden tunteen ja luonnon läheisyyden.

Tiedotus oppilaille

Tiedote liikuntatuntien aiheesta antaa mahdollisuuden valmistautua asianmukaisin varustein. Paras tilanne on, jos suunnistustunti toteutetaan kuivassa maastossa ja tavanomainen liikuntavarustus on riittävä.

Jos suunnistusta varten tarvitaan saappaat, vaihtovaatteet tai eväät, on aiheellista varmistaa tiedonkulku koteihin. Oppilailla tulisi olla henkilökohtaiset lääkkeet mukanaan esimerkiksi allergiareaktioiden varalta.

Olosuhteisiin sopivat varusteet tekevät tunnista mielekkäämmän.

Hyvä maasto

Koulun liikuntatunnille sopiva maasto on helppokulkuista ja metsässä on hyvä näkyväisyys. Helppokulkuisessa maastossa on etenemisuria ja maastopohja on melko tasaista ja kuivaa. Pienetkin oppilaat voivat havainnoida maastossa olevia kohteita, kun näkyvyys on hyvä.

Opetukseen sopivassa maastossa on selkeitä kartanlukukohteita, kuten teitä, polkuja, peltoja ja ojanhaaroja. Suunnistusrata suunnitellaan siten, että risukot, vetiset suot ja hankalat tiheiköt on mahdollista kiertää. 

Turvallinen alue

 

Turvallinen alue koulusuunnistukseen on esimerkiksi peltojen, teiden, asutuksen tai muiden luonnollisten kohteiden rajaama, eikä siellä ole muuta vaaraa (rakennustyömaata tms.). Alueen rajat toimivat pysäyttäjinä.

Harjoitusta ei suunnitella vaarallisille alueille, joita ovat esimerkiksi liikenneväylät, rakennustyömaat ja nuorimpien kohdalla myös vesistöt. Myös muut mahdolliset paikalliset turvallisuusriskit huomioidaan.

 

Hyvä kartta

Hyvä kartta on ennen kaikkea ajantasainen. Kartan valmistajalta ─ joka useimmiten on suunnistusseura ─  varmistetaan, että koulun käytössä on uusin versio kartasta.

Ellei koululla ole karttaa, kannattaa ottaa yhteys lähimpään suunnistusseuraan ja tiedustella opetuskartan valmistamisen mahdollisuuksia. Seurojen yhteystiedot löytyvät Suomen Suunnistusliiton sivuilta.

Maastonkäyttöluvat

Luokalle järjestettävät suunnistusharjoitukset eivät kuulu jokamiehenoikeuksiin. Jokamiehenoikeudet koskevat yksittäisiä kansalaisia, eivät maastossa järjestettäviä tapahtumia.

Suunnistusseurat sopivat karttoja tehdessään maastonkäyttöluvista maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa. Nämä sopimukset tarkistetaan kartan valmistaneelta suunnistusseuralta.

Suunnistaja ei liiku

 • pihamailla
 • viljellyn pellon karttamerkillä merkityllä pellolla tai edes sen pientareella, ks. karttamerkit(jpg)
 • istutuksilla (puutarhat, taimikot, ym.)
 • luonnonsuojelualueilla tms. alueella, jolla on voimassa liikkumisrajoitus
 • moottori- ja moottoriliikennetiellä tai rautatiellä
 • riistan suoja-alueella sekä muulla karttaan tai maastoon merkityllä kielletyllä alueella.

Suunnistajan vastuu ympäristöstä

Suunnistajaa koskee jokamiehenoikeuksiin sisältyvä vastuu luonnosta ja muiden luonnon käyttäjien tarpeiden huomioimisesta.

Yksittäinen suunnistaja saa liikkua luonnossa jokamiehenoikeuksien nojalla, kunhan hän ei aiheuta vahinkoa tai haittaa luonnolle, maanomistajan omaisuudelle tai muille luonnossa liikkujille. Kilpailujen ja kuntorastein järjestämiseen liittyvistä yksityiskohdista ja luvista sovitaan maanomistajien kanssa tapahtumakohtaisesti.

Sopiva suunnistustehtävä

Onnistumisen elämys syntyy, kun suunnistustehtävän haaste on oikein mitoitettu. Liian vaikea rata tuottaa pettymyksiä ja turvattomuutta. Suunnistustaidot kehittyvät iän ja harjoittelun myötä.

Suunnistusseurojen kanssa on hyvä viritellä yhteistyötä. Usein seuroilla on mahdollisuuksia tarjota suunnistusharjoituksia myös kouluille. 

Rastilippu näkyvillä

Rastipisteeksi valittu maastokohde merkitään rastilipulla. Kun oppilas on rastiksi valitussa kohteessa, pitää rastilipun näkyä. Ei ole tarkoitus, että rastiliput ja leimasimet piilotetaan.

Varasuunnitelma

Jos sää suunnistuspäivänä on sopimaton, voi suunnistusteeman siirtää sisätiloihin. Suunnistuksenviiteharjoitteissakäytetään vanhentuneita karttoja, piirretään itse kartta tai opetellaan karttamerkkejä erilaisin tehtävin.

Opettajan ensiapulaukku

Maastoharjoitusta järjestäessäsi, varaa mukaasi ensiapulaukku, jossa on:

 • kylmäpakkaus
 • tukiside
 • kyypakkaus
 • laastaria
 • puhdistusaine
 • haavasiteitä

Huomioi, että oppilaiden henkilökohtainen lääkitys on saatavilla.

Matkapuhelin on hyvä turvaväline. Jätä koululle tieto siitä, missä luokkasi on suunnistamassa.