Taitojen opettaminen

Myönteiset kokemukset ja elämykset ovat tärkeitä myös koululiikunnassa, kuten muussakin elämässä. Parhaimmillaan nämä kytkeytyvät taitojen oppimiseen, mikä voi vahvistaa liikunnallisen elämäntavan omaksumista enemmän kuin muunlaiset elämykset. Oppilaan kykyjä vastaavien oppimistehtävien tarjoaminen on taitojen oppimisen tärkein selittäjä. Palautteella on tärkeä merkitys taitojen oppimisessa, ja koululiikunnassa vahvistavan palautteen merkitys korostuu. Palaute ei saa siis olla vain virheistä huomauttelua. Toisaalta on myös havaittu, että palautteen merkitys taitojen kehityksen selittäjänä häviää, jos oppimistehtävien vaikeus ei vastaa suorittajan kykyjä. Palautteen avulla voidaan parhaiten säädellä tehtävien vaikeustason sopivuutta. Suuri merkitys on koko luokalle annetulla palautteella.

Liikuntataitojen kehityksessä on havaittavissa iän, kehon rakenteen ja liikuntakykyisyyden mukaista vaihtelua. Esimerkiksi voimistelutaidoissa nopean kehityksen vaihe ajoittuu tytöillä kahdeksanteen ja pojilla viidenteentoista ikävuoteen. Valittaessa sisältöjä voimistelutunneille ei valintoja voi tehdä pelkästään luokkatason mukaan. Opetuksen yksilöiminen kunkin oppilaan taitotasolle sopivaksi on tärkeää. Taitotasoltaan heikot oppilaat hyötyvät siitä, että opettaja käyttää oppitunnilla aikaa järjestelyihin, kuten erilaisten liikekehittelyyn liittyvien telineiden ja välineiden siirtelyyn ja oppilaiden eriyttämiseen taitotason mukaisiin ryhmiin.

Toisten oppilaiden tarjoama avustus ja palaute voidaan nähdä myös sosiaalisen kasvatuksen välineinä. Kuva: Erkki Tervo.

Taidoiltaan heikkojen oppilaiden opetuksessa opettajan on oltava aktiivinen toimija. Pelkällä oppilaiden suoritusten tarkkailulla on negatiivinen yhteys taitokehitykseen. Myös motorisesti taitavalla oppilaalla tulee olla oikeus oppimiseen ja kehittymiseen. Opettajalta edellytetään siten muun muassa monipuolisten oppimistilanteiden suunnittelua, vaihtoehtoisten tehtävien tarjoamista, eri opetustyylien käyttöä yhtäaikaisestikin ja erilaisten roolien mahdollistamista.

Opettajan tehtäviin kuuluu fyysisen ympäristön muokkaamisen ohella myös oppimisilmapiirin kehittäminen. Turvallisuuden tunne vähentää pelkoja taidon oppimistilanteessa, sillä pelko on voimakas oppimista estävä tekijä. Turvallisuutta voidaan lisätä ratkaisuilla, joissa oppilas saa valita kykyjään vastaavia tehtäviä ja harjoittaa niitä turvallisessa ympäristössä sopivilla välineillä ja telineillä. Telinevoimistelutunnilla avustuksen tehtävänä on varmistaa liikkeen onnistuminen tukemalla suorittajaa liikkeen kriittisissä vaiheissa, ohjata suoritusta oikealle liikeradalle ja siten luoda turvallisuuden tunnetta.