Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

Pyrittäessä liikunnallisiin tavoitteisiin ja elinikäiseen liikuntaharrastukseen on liikuntakasvatuksessa painotettu yleisesti aktiivisuutta, osallistumista, vastuullisuutta, pitkäjänteisyyttä, omatoimisuutta, aloitteellisuutta, itsenäistä ja ryhmätoimintaa sekä yritteliäisyyttä. Liikunnassa näihin tavoitteisiin voidaan ohjata muuan muassa yhteissuunnittelun ja yhteisten sopimusten avulla. Tutustumisella koululiikunnan ja liikuntajärjestöjen yhteistyöhön sekä liikuntapalveluihin voidaan osaltaan ohjata osallistuvaan kansalaisuuteen. Liikunta tarjoaa luontevan mahdollisuuden oppia monia yhteispelin sääntöjä ja demokraattista toimintaa. Liikunnan käytännönläheisissä tilanteissa on mahdollisuus harjaantua kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia, epävarmuutta ja ristiriitoja.

Yrittäjyyden osuus aihekokonaisuutena vahvistuu lukioikäisillä.

Teksti: Jouni Koponen, Jyväskylän normaalikoulu ja Matti Pietilä, Opetushallitus