Soveltava liikuntakasvatus

Arvioiden mukaan noin joka viidennellä kouluikäisellä lapsella tai nuorella katsotaan olevan tarvetta jonkinlaiseen oppimisen tukeen. Tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin jokaisessa yleisopetuksen liikuntaryhmässä on useampi kuin yksi oppilas, jonka liikunnanopetus vaatii soveltamista ja opetuksen eriyttämistä. Yleisimmin tuen tarvetta liikuntatunneilla aiheuttavat erilaiset tarkkaavaisuuden häiriöt, vaikeudet tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen alueella sekä kielelliset vaikeudet. Myös motoriikan alueen ongelmat ovat yleisiä. Osalla lapsista vaikeudet johtuvat liian vähäisestä liikunnasta. Kehityksellistä motorisen oppimisen vaikeutta esiintyy 5-6 % lapsista. Liikunnanopetusta on sovellettava myös oppilaitten erilaisten vammojen, pitkäaikaissairauksien tai muun toimintakyvyn heikkenemisen johdosta.

Tuen tarpeiden on todettu kasaantuvan. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan noin 50-70 %:lla kaikista erityistä tukea tarvitsevista lapsista on vaikeuksia useammalla kuin yhdellä oppimisen osa-alueella. Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden on todettu olevan positiivisessa yhteydessä muuhun oppimiseen. Laadukkaaseen liikunnanopetukseen osallistuminen on jokaisen oppilaan oikeus.

Jyväskylän yliopiston Koppa -verkkosivustolle on koottu linkkejä ja materiaaleja soveltavan liikunnan suunnittelun ja toteuttamisen tueksi niin yleis- kuin erityisopetukseenkin.

Terhi Huovinen | Jyväskylän yliopisto |

Aineistoa soveltavan liikunnan opetukseen ja opiskeluun

Liikuntatieteellisen seuran (LTS) verkkosivuille on vuonna 2013 tuotettu Euroopan Unionin tuella valmistettu, liikuntakasvattajien käyttöön sopiva, soveltavan liikunnan opetus- ja opiskeluaineisto EIPET (European Inclusive Physical Education Teaching). Kalvoaineisto on luonteeltaan avoin, eli kuka tahansa voi ladata tiedostoja ja sen jälkeen muokata vapaasti esimerkiksi omaan opetus- tai koulutuskäyttöönsä. LTS suosittelee EIPET-logon säilyttämistä kalvoissa.

Kalvomateriaaleja löytyy seuraavista aihealueista:

 • Määritelmiä
 • Malleja
 • Lainsäädäntö
 • Osallistuminen
 • Soveltava liikunta
 • Soveltava liikuntakasvatus
 • Yksilölliset opetussuunnitelmat
 • Soveltamisen teoria ja käytäntö
 • Opetusmenetelmät
 • Vertaistuutorointi
 • Arviointi
 • Keskushermoston sairaudet
 • Liikuntavammat
 • Muut vammat
 • Aistivammat
 • Vammaisurheilun mahdollisuudet
 • Erityisliikunnan mahdollisuudet

Soveltavan liikunnan opetus-/opiskeluaineisto (LTS)