Tausta-asiakirjoja

Istu vähemmän – voi paremmin! Kansalliset suositukset istumisen vähentämiseen
Sosiaali- ja terveysministeriön esite, 2015

Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 (pdf)
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10

Muutosta liikkeellä! -toimeenpanosuunnitelma 2014 (pdf)
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön toimeenpanosuunnitelma 1.12.2014

Hallituksen periaatepäätös terveyttä edistävästä liikunnasta ja ravinnosta
Tavoitteena on saada terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia ihmisiä säännöllisen liikunnan pariin ja edistää kansallisten ravitsemussuositusten mukaisia ravitsemusmuutoksia koko väestössä. - Valtioneuvosto

Uimaopetus turvallisemmaksi (pdf)
Opetushallitus, Suomen Kuntaliitto, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ovat yhteistyössä laatineet 2.5.2007 ohjeistuksen turvallisen uimaopetuksen järjestämiseksi. Ohjeistusta on päivitetty 30.5.2008.

Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla. - Ehdotus kansalliseksi liikuntaohjelmaksi julkisen ohjauksen näkökulmasta
Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:14
Kansallista liikuntaohjelmaa valmistelleen toimikunnan visiossa Suomi on yhteiskunta, jossa kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja kokea yhteisöllisyyttä liikunnan avulla. Liikunta ymmärretään olennaiseksi osaksi yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Liikunnan edellytykset turvataan kansalaisten, yhteisöjen ja yhteiskunnan kestävillä valinnoilla yhteisesti. Toimikunta esittää yleisten linjausten lisäksi 43 toimenpidesuositusta. Suosituksissa painotetaan paikallistasolla - lähellä kansalaisten arkea - tehtävien ratkaisujen merkitystä.

Kouluikäisten fyysisen aktiivisuuden suositukset
Ensimmäiset kouluikäisille laaditut fyysisen aktiivisuuden suositukset on laadittu opetusministeriön tuella Nuoren Suomen koolle kutsuman asiantuntijaryhmän toimesta. Suositukset toimivat kiistattomana perusteluna lasten liikkumisen lisäämisen puolesta. Suositus kaikille 7–18-vuotiaille on vähintään 1–2 tuntia liikuntaa päivässä.

Koululiikunnan kehittäminen
Koulupäivän aikana tapahtuvaa liikuntaa voidaan lisätä oppiaineiden yhteistyöllä ja aihekokonaisuuksien toteuttamisen yhteydessä. Tärkeää on yhteistyö myös liikuntajärjestöjen ja urheiluseurojen kanssa. Koulun kerhotoimintaa tulee kehittää niin, että erityisesti vähän liikkuvien lasten ja nuorten tarpeet otetaan huomioon. Oppilaiden ja opiskelijoiden päivittäistä liikkumista lisätään kehittämällä ja tukemalla välitunti-, tauko- ja koulumatkaliikuntaa. Rehtoreiden ja opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa tulee kiinnittää huomiota liikuntakasvatusmyönteisen ilmapiirin ja hyvinvointia edistävän koulun toimintakulttuurin luomiseen. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien tulee lisäksi varata riittävät resurssit liikunnan opetussuunnitelman perusteiden mukaisen opetuksen toteuttamiseen. Julkaisija: Opetushallitus

Lähiliikuntapaikkojen arviointitutkimuksen loppuraportti (pdf)
Valtion liikuntapaikkarakentamisen tukemista suuntaavissa strategia-asiakirjoissa on korostettu vuodesta 2001 alkaen lähiliikuntapaikkojen merkitystä. Lähiliikuntapaikkarakentamista on pyritty viime vuosina edistämään useilla erilaisilla opetusministeriön toimenpiteillä. Lähiliikuntaolosuhteita kehittämällä voidaan vaikuttaa kansalaisten liikuntakäyttäytymiseen positiivisella tavalla. Esimerkkihankkeiden arviointitutkimuksesta saadut tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että liikuntapaikkarakentamisen strategiaan valitut linjaukset lähiliikuntapaikkojen osalta ovat olleet oikeansuuntaisia. Julkaisija: Nuori Suomi ry

Reilu Peli – Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet -julkaisu (pdf)
- Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU)

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010; Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:15
Katsauksessa esitetään päätuloksia Suomessa tehdyistä väestötasoisista liikuntatutkimuksista helppolukuisessa ja tiiviissä muodossa. Tavoitteena on kuvata suomalaisten fyysisen aktiivisuuden määrää ja riittävyyttä erityisesti terveysliikunnan näkökulmasta 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ja tarkastella aktiivisuuden kehittymistä viimeisten vuosikymmenien aikana. Lisäksi tarkastellaan muutamia liikuntaan liittyviä erityisteemoja.