Tuntimalleja aktiivisuusmittaukseen 

Askelmittarin käyttömahdollisuuksia:

5000 askeleen lenkki

Tavoite: Oppilas motivoituu lenkkiharjoitukseen. Oppilas arvioi omaa päivittäistä askelmääräänsä huomioimalla harjoituksessa tulleen askelmäärän ja arvioimalla muuta päivittäistä liikuntaansa. Oppilas vertaa omaa askelmääräänsä suosituksiin ja motivoituu liikkumaan vähintään terveysliikunnan suositusten verran.

Toteutus: Oppilaille annetaan askelmittarit, joihin he asettavat henkilökohtaiset asetukset (esimerkiksi paino ja askelpituus). Tehtäväksi annetaan tehdä vähintään 5000 askeleen lenkki kunnosta riippuen kävellen tai hölkäten tai kävelyä ja hölkkää vaihdellen.

Arviointi: Mittareista tarkistetaan askelmäärät ja mittarin mittaama matka. Arvioidaan, kuinka hyvin matka pitää paikkaansa ja mitkä seikat vaikuttavat matkan mittaukseen. Arvioidaan myös oman lenkin tehokkuutta sekä sitä, tuleeko päivittäin otettua suositusten mukaiset askelmäärät.

Kävely – hölkkälenkki askelia mitaten

Tavoite: Oppilas motivoituu liikkumaan vähintään terveysliikunnan suositusten verran. Oppilas motivoituu tarvittaessa lisäämään päivittäistä liikuntaansa.

Toteutus: Oppilaille annetaan askelmittarit, joihin he asettavat henkilökohtaiset asetukset (esimerkiksi paino ja askelpituus). Tehtäväksi annetaan kävellä 10 minuuttia ja tarkistaa mittarista käveltyjen askelten määrä, jonka jälkeen hölkätään 10 minuuttia ja tarkistetaan jälleen askelten määrä.  Tehtävä voidaan tehdä alkuverryttelynä tai erillisenä lenkkiharjoitteluna. Kävely/hölkkäaikoja voidaan pidentää tai vuorotella useampia kävely- ja hölkkäpätkiä.

Arviointi: Vertaillaan kävellen ja hölkäten tehdyn liikunnan tehokkuutta, askelmääriä ja liikuttua matkaa, kun ajankäyttö on sama.

Kävely – hölkkälenkki määrätyillä askelmäärillä

Tavoite: Oppilas motivoituu harjoituksen tekemiseen ja tutustuu intervalliharjoittelun perusteisiin.

Toteutus: Oppilaille annetaan askelmittarit, joihin he asettavat henkilökohtaiset asetukset (esimerkiksi paino ja askelpituus). Tehtäväksi annetaan kävellä 100 askelta ja sen jälkeen hölkätä 100 askelta. Kävelyn ja hölkän vuorottelua jatketaan useamman kerran. Tehtävänä voi olla myös esimerkiksi kävely 100 askelta ja vauhdikas juoksu 50 askelta tai hyväkuntoisempien osalta rauhallinen hölkkä 100 askelta ja vauhdikas juoksu 100 askelta. Askelmäärät voivat olla huomattavasti suurempiakin ja niitä voidaan lisätä seuraavilla harjoituskerroilla.

Arviointi: Keskustellaan intervalliharjoittelun perusteista ja vaikutuksista ja arvioidaan, miten harjoittelu sujui. Pohditaan, motivoiko askelmäärien näkeminen mittarista toteuttamaan kävelyn ja hölkän vuorottelua annettujen ohjeiden mukaisesti.

Motivointi hyötyliikuntaan

Tavoite: Oppilas saa tietoa omasta hyötyliikunnastaan ja motivoituu tarvittaessa lisäämään päivittäistä liikkumistaan hyötyliikunnan avulla.

Toteutus: Lainataan oppilaille askelmittareita, jotta he voisivat mitata omasta hyötyliikunnastaan tulevia askelmääriä (koulumatkat, harrastusmatkat). Annetaan tehtäväksi mitata hyötyliikunnasta kertyvät askeleet esimerkiksi 3-5 päivän ajalta.

Arviointi: Tarkastellaan hyötyliikunnasta kertyneitä askelmääriä ja niiden osuutta päivittäisestä liikunnasta. Verrataan, kuinka suuren osuuden hyötyliikunnasta kertyneet askeleet kattavat suositelluista päivittäisistä askelmääristä. Korostetaan, että suositeltu askelmäärä riittää terveyden ylläpitämiseksi, mutta lisähyötyä saa liikkumalla enemmän.

Aktiivisuusmittarin käyttömahdollisuuksia:

Kävely-hölkkä-juoksulenkki

Tavoite: Oppilas harjoittaa fyysistä kestävyyttään ja saa tietoa harjoituksensa tehosta.

Toteutus: Oppilas tekee 45 minuutin lenkin aktiivisuusmittaria käyttäen vuorottelemalla kävelyä, hölkkää ja juoksua. Lenkin päätyttyä tarkistetaan mittarista harjoituksen kokonaiskesto, terveysliikunnan ja kuntoliikunnan osuudet harjoituksesta sekä otettujen aktiivisten askelten määrä.

Arviointi: Arvioidaan lenkin tehoa aktiivisuusmittarin tietojen ja omien tuntemusten perusteella.

Rasitustason vaihtelu lenkillä

Tavoite: Oppilas lenkkeilee rasitustasoa vaihdellen. Oppilas tarkastelee, minkälaisella rasitustasolla aktiivisuusmittari ilmoittaa liikunnan tehoksi terveysliikunnan ja minkälaisella teholla tehtävän liikunnan kestävyyttä edistäväksi liikunnaksi.

Toteutus: Oppilas kävelee ensin 15 minuuttia niin, että mittari näyttää liikunnan tehoksi terveysliikunnan. Sen jälkeen hän hölkkää 15 minuuttia niin vauhdikkaasti, että mittari näyttää tehoksi kestävyyttä edistävän liikunnan. Lopuksi oppilas kävelee jälleen terveysliikunta-teholla 15 minuuttia. Lenkin aikamääriä voidaan muuttaa oppilaan henkilökohtaisen kunnon ja esimerkiksi käytettävissä olevan ajan mukaan.

Arviointi: Arvioidaan mittarin ilmoittaman rasitustason sopivuutta kullekin oppilaalle ja vertaillaan kevyen ja rasittavamman liikunnan aiheuttamia tuntemuksia.

Aktiivisuusmittareita voidaan käyttää myös askelmittareina harjoitteissa, joissa harjoite on suunniteltu askelmittauksen avulla toteutettavaksi.