Terveysliikunnan käsite

Terveyttä edistävän liikunnan eli terveysliikunnan käsitteen taustalla on laaja-alainen terveyden edistämisen käsite, joka korostaa terveyttä tukevien rakenteiden ja mahdollisuuksien luomista sekä sairauksien ja haittojen ennaltaehkäisyä mutta sisältää myös hoidon ja kuntoutuksen. Terveyden edistämisen päämäärä, yksilön ja väestön terveys, nähdään voimavarana. Terveyden edistäminen on toimintaa, joka lisää ihmisen mahdollisuuksia hallita ja parantaa terveyttään (WHO).

Liikunta, liikkuminen ja fyysinen aktiivisuus ovat osa terveyden edistämistä silloin kun toiminnalla pyritään edistämään koko väestön, tietyn ihmisryhmän tai yksilön terveydentilaa, toimintakykyä ja hyvinvointia liikunnan avulla. Liikunta on keino terveyden ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Terveysliikunta tuottaa terveyttä aiheuttamatta mitään terveydellistä haittaa harrastajalleen. Terveysliikunnan tunnuspiirteitä ovat säännöllisyys, kohtuukuormitus ja jatkuvuus.

Terveysliikuntaa terveyden edistäjänä voidaan tarkastella myös terveyskunto -käsitteen avulla. Terveyskunnolla tarkoitetaan sellaisia fyysisen kunnon osa-alueita, jotka ovat yhteydessä terveyteen tai toimintakykyyn. Terveysliikunta on sellaista fyysistä aktiivisuutta, joka parantaa terveyskuntoa tai ylläpitää jo olemassa olevaa hyvää terveyskuntoa.

Terveyttä tukevan liikunnan edistämistä voidaan tarkastella yksilön liikuntakäyttäytymisen näkökulmasta, ympäristönäkökulmasta tai yhdyskuntasuunnittelun näkökulmasta.

Käsitys liikunnasta terveyden edistäjänä perustuu tutkimustietoon liikunnan ja terveyden välisistä yhteyksistä. Tällä hetkellä on olemassa vahvaa tieteellistä näyttöä siitä, että fyysisellä aktiivisuudella voidaan saavuttaa merkittävää terveydellistä hyötyä.

Lähde: UKK- instituutti > tietokeskus

Teksti: Tuula Segercrantz | Kuva: UKK -instituutti |